Gjentatte lave doser av metotreksat kan medføre dødsfall

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Både Statens legemiddelverk og legemiddelprodusenter har advart om faren for alvorlige reaksjoner etter feildosering av metotreksat ved lavdosebehandling

Metotreksat 2
Illustrasjon: Metotreksat. Foto: Giftinformasjonen.

Lave doser metotreksat blir brukt blant annet ved leddgikt og psoriasis, og doseres da som oftest en gang per uke. I feildoseringssituasjoner har ofte ukedosen blitt tatt flere dager på rad.

Viktig med tidlig behandlingsstart

Feildosering ved lavdosebehandling med metotreksat kan gi alvorlige forgiftninger, og flere dødsfall har forekommet. Alvorlighetsgraden ved disse eksponeringene er lett å undervurdere. Kliniske tegn vil vises innen 2-3 uker. Sen behandlingsstart kan imidlertid få store konsekvenser. Giftinformasjonen har hatt en rekke henvendelser om denne typen eksponeringer, og i mange av tilfellene er det fare for alvorlig forgiftning på tidspunktet der Giftinformasjonen kontaktes.

Noen pasientgrupper er spesielt utsatt

En rekke faktorer kan øke faren for alvorlige reaksjoner på gjentatte lave doser av metotreksat, men alle pasienter er utsatt. En dose metotreksat fordelt på flere dager er langt farligere enn samme mengde tatt som engangsdose. Alvorlige symptomer vil vanligvis kunne sees innen 2 uker, men kan komme så sent som etter 3 uker. Toksisiteten av metotreksat forsterkes av en rekke andre legemidler. Andre risikofaktorer er redusert nyrefunksjon, folatmangel, leversvikt, pågående infeksjon, hypoalbuminemi, underernæring, tredjeromskompartment, alder > 75 år og visse genetiske varianter.

Toksisitet og behandling

Terapeutisk ukedose metotreksat tatt i tre dager eller mer må anses som potensielt alvorlig for alle pasienter. Pasienter i risikogrupper kan være enda mer utsatt. Fravær av reaksjon hos pasienten og normale blodprøver kan ikke brukes til å vurdere behov for behandling, ettersom det tar lang tid fra inntak til symptomer og kliniske tegn opptrer. Effekt på nyrer kan inntre tidlig og forverre situasjonen.

En lett til moderat forgiftning kan for eksempel vise seg ved en økning i leverenzymer etter 1-3 dager. Denne går vanligvis spontant tilbake. Påvirkning på slimhinner og blodbildet kan sees etter 5-9 døgn, og pasientene har en økt infeksjonsfare.

En alvorlig forgiftning kan gi kliniske tegn som oliguri, feber, uttalte slimhimmeskader, massiv hemorragisk enteritt, nyreskade, sjokk og infeksjoner sent i forløpet. Sepsis kan være dødsårsak.

Kun pasienter som har liten risiko for alvorlige reaksjoner kan følges opp poliklinisk. For andre pasienter er sykehusinnleggelse nødvendig. Se "Metotreksat - behandlingsanbefaling for feildoseringer ved lavdosebehandling" for mer informasjon, kriterier for sykehusinnleggelse og informasjon om behandling av denne type forgiftninger. Det er vesentlig å starte behandlingen så raskt som mulig ved fare for metotreksattoksisitet. Kontakt gjerne Giftinformasjonen for diskusjon eller behov for ytterligere behandlingsråd.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/gjentatte-lave-doser-av-metotreksat-kan-medfore-dodsfall)