Mangel på huggormantivenin

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Leveringsproblemer har ført til behov for nye anbefalinger.

Huggorm (Vipera berus)
Huggorm - Vipera berus (Zdeněk Fric/Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0)

Det har oppstått mangel på antivenin av ovine (fra sau) Fab-fragmenter (ViperaTab®). Produktet er estimert tilgjengelig tidligst høsten 2018. Det er et begrenset antall pakninger som kan leveres til norske sykehus før lagrene går helt tomme. Situasjonen er kritisk siden leveringsproblemene oppstår i huggormsesongen, og ovine Fab-fragmenter har vært eneste tilgjengelige huggormantivenin i Norge.

Et alternativt produkt med equine (fra hest) Fab2-fragmenter (Viperfav®) kan bestilles for å dekke det ventede behovet av huggormantivenin denne sesongen. Giftinformasjonen vil nedenfor beskrive forskjeller på de to produktene og angi retningslinjer for bruk.

Lik effekt, ulik bivirkningsprofil 

De to produktene er begge effektive som huggormantivenin, men bivirkningsprofil og virketid er ulik.

ViperaTab®:

Ovine Fab-fragmenter har på grunn av kløyving til enkeltstående Fab-fragmenter ikke gitt anafylaktisk reaksjon eller immunmediert serumsyke, og det er ingen kontraindikasjoner for bruk. På grunn av den relativt lave størrelsen elimineres fragmentene raskere, og det vil oftere være behov for ytterligere behandling med huggormantivenin ved bruk av ViperaTab® (estimert i ca. 20% av tilfellene).

Viperfav®:

Equine Fab2-fragmenter vil på grunn av små mengder rester av dyreprotein på fragmentene kunne gi allergisk anafylaktisk reaksjon ved bruk, men hyppigheten er svært lav ved bruk av Viperfav®. Fab2-fragmenter kan gi immunmediert serumsyke 4-12 dager etter behandlingen. For Viperfav er hyppigheten av serumsyke rapportert til ca. 1%. Pasientene skal følges opp for serumsyke, telefonoppfølging er oftest tilstrekkelig. Fab2-fragmenter elimineres langsommere, og det er sjeldnere behov for ytterligere doser antivenin. 

For dosering se antidotlistens omtale av ovine Fab-fragmenter og antidotlistens omtale av equine Fab2-fragmenter.

Kontraindisert ved hesteallergi

Kjent hesteallergi gir en relativ kontraindikasjon for equine Fab2-fragmenter, og ovine Fab-fragmenter foretrekkes for pasienter i denne gruppene. Når Fab2-fragmenter er eneste alternativ, vurderes alvorlighetsgrad av forgiftninger mot bivirkningsrisiko.

Videre er ovine Fab-fragmenter førstevalget for barn under 6 år (vil unngå å trigge allergi samt serumsyke), men behandling med equine Fab2-fragmenter er ikke kontraindisert i denne gruppen.

Retningslinjer for sykehusene

Giftinformasjonen anbefaler at alle sykehus (unntatt sykehus i Troms og Finnmark) bestiller minimum en pakke Viperfav® i tillegg til ViperaTab® (som de fleste har på lager fra før), så lenge mangelsituasjonen varer. Giftinformasjonen anbefaler videre at Viperfav® er førstevalg til pasienter over 6 år som ikke har kjent hesteallergi. ViperaTab® bør nå forbeholdes pasienter som av sikkerhetsgrunner ikke bør få Fab2-fragmenter. For å få til dette, må sykehusene ha begge preparatene tilgjengelig. Unngå unødvendig bruk av ViperaTab®.

Det er alltid viktig å gjøre gode vurderinger rundt indikasjonen for antiveninbehandling, og Giftinformasjonen bistår gjerne med diskusjon og råd. Riktig indikasjon minimerer unødvendig antiveninbehandling, og bidrar til å gi riktig behandling i tide for pasienter som trenger dette.

Se også Giftinformasjonens behandlingsanbefaling ved huggormbitt: Huggorm - behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Viper venom antitoxin® brukes kun i veterinærmedisinen

ViperaTab® og Viperfav® er per august 2018 de eneste produktene som er anbefalt å bruke i behandling av huggormforgiftning til mennesker i Norge. Viper venom antitoxin® brukes kun i veterinærmedisinen, se tekst om behandling av huggormforgiftning hos dyr. Viper venom antiserum® har tidligere vært i salg i Europa, men produksjonen er avviklet for flere år siden.

 

(https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/aktuelt-arkiv/huggormantivenin-nye-anbefalinger-fra-giftinformasjonen)