Pasienter med selvpåført forgiftning trenger oppfølging

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Selvpåførte forgiftninger gir en forøket risiko for tidlig død. Vi kan se både en økt generell risiko og spesielt en økt risiko for selvmord. Emnebibliotek forgiftninger tilbyr en liste med viktige punkter for oppfølgingen av disse pasientene

Klozapin er et atypisk antipsykotikum.
Klozapin er et atypisk antipsykotikum.

Dødeligheten blant pasienter som er innlagt på sykehus med selvpåført forgiftning er lav; de fleste forgiftningsdødsfall skjer utenfor sykehus. En studie fra 2003 viste at 30 % av de som hadde vært i kontakt med helsepersonell etter forgiftningsepisoder hadde en ny forgiftningsepisode i løpet av ett år.

En oppfølgingsstudie av forgiftningspasienter fra 1980 viste at dødeligheten både hos menn og kvinner løpet av en periode på 20 år var sterkt forøket. Dette gjaldt alle årsaker, det vil si også sykdom og ulykker i tillegg til tilfeller med selvmord og annen voldsom død. Pasienter som ved innleggelse i 1980 var vurdert som suicidale var sterkt overrepresentert blant de som tok sitt eget liv i løpet av de 20 påfølgende årene.

Den forhøyede dødeligheten blant personer som har vært innlagt med selvpåførte forgiftninger tydeliggjør behovet for god oppfølging av disse pasientene. I Emnebibliotek forgiftninger kan du nå finne en oppsummering av viktige punkter i en slik oppfølging. Du kan også lese mer om studiene som det refereres til i denne artikkelen. Oppfølgingspunktene er utarbeidet ved Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/pasienter-med-selvpafort-forgiftning-trenger-oppfolging)