Petroleumsprodukter

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Aromatiske og alifatiske hydrokarboner har forskjellig kjemisk grunnstruktur og forskjellig toksisitet. De nye behandlingsanbefalingene klargjør ventet symptombilde og aktuell behandling for de to kjemiske gruppene.

Offshore, olje og gass

Petroleumsdestillater utvinnes av råolje og er komplekse kjemiske blandinger. Blandingene består hovedsakelig av alifatiske hydrokarboner, mindre mengder aromatiske hydrokarboner og tilsetningsstoffer. Tilsetningsstoffene foreligger som oftest i så lav konsentrasjon at de har liten betydning for akutt toksisitet.

Petroleumsdestillater deles i tre grupper:

  • Alifatiske hydrokarboner
  • Halogenerte/klorerte hydrokarboner
  • Aromatiske hydrokarboner

Giftinformasjonen har utarbeidet egne behandlingsanbefalinger for alifatiske og aromatiske hydrokarboner.

Aromatiske og alifatiske forbindelser

Petroleumsdestillater kan foreligge som aromatiske eller alifatiske hydrokarboner. De to gruppene har forskjellige egenskaper, både toksikologisk og kjemisk. Aromatiske hydrokarboner har en benzenring som midtpunkt. Strukturen for øvrig varierer blant annet med antall sidekjeder og lengden av sidekjeder. De alifatiske hydrokarbonene har ikke en slik ringstruktur, men består av mettede eller umettede rette eller forgrenede hydrokarbonkjeder.

Lungetoksisitet og systemtoksisitet

Aromatene er mer systemtoksiske (spesielt CNS-toksiske) enn de alifatiske forbindelsene. Begge grupper representerer en fare for aspirasjon og utvikling av kjemisk lungebetennelse.

Produkter med lav viskositet/overflatespenning (for eksempel bensin, parafin, tennvæske) gir økt risiko for aspirasjon, og regnes derfor for å gi større fare for aspirasjonspneumoni enn andre. Lavt kokepunkt øker risikoen for absorpsjon over lungene.

Se Petroleumsdestillater, alifatiske - behandlingsanbefaling ved forgiftning og Petroleumsdestillater, aromatiske - behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Behandlingsanbefalingene fra Giftinformasjonen omhandler akutt forgiftning.

Aromatiske hydrokarboner

Bruk og kjemiske egenskaper

Aromatiske hydrokarboner er petroleumsdestillater som brukes som løsemiddel, som råstoff i industrien og som bestanddeler i drivstoff. De er også kjent for sitt misbrukspotensiale, ofte i form av limsniffing. De aromatiske hydrokarbonene opptrer oftest som væsker eller damp/gass. Forbindelsene karakteriseres av høy fettløselighet og upolaritet.

Toksisitet

Raskt innsettende effekt gjør at det vanligvis er klinikken (symptomer og tegn) som er det viktigste for å vurdere om behandling er nødvendig og hva slags behandling som bør gis. Dessuten er det slik at mange inhalasjonseksponeringer begrenser seg da mange av aromatene har  irriterende egenskaper selv ved relativt lave konsentrasjoner.

En rekke dødsfall er registrert ved misbruk, selvtilsiktet inntak, arbeidsulykker og uhell for øvrig. Faktorer av betydning for alvorlighetsgraden av en forgiftning er konsentrasjon, mengde, eksponeringstid, fysisk aktivitet, intensiteten av innåndingen (spesielt ved misbruk), hjertesensitisering etc.

Akutt og kronisk forgiftning

Mange av de aromatiske hydrokarbonene er toksiske både ved akutt og kronisk eksponering. Akutt regnes toluen som den giftigste av aromatene. En slurk av løsemidler med høy andel toluen vil kunne medføre en betydelig påvirkning. Benzen er også blant de mest problematiske aromatiske hydrokarbonene, men da er det tatt hensyn til både akutt og kronisk toksisitet. Toksisiteten av forbindelsene avtar med lengden på og antall sidekjeder.

Alifatiske hydrokarboner

Bruk og kjemiske egenskaper

Eksempler på petroleumsprodukter som hovedsakelig er alifatiske er bensin, parafin, tennvæske, smøreolje, mineralolje, parafinvoks, lampeolje, diesel og fyringsolje. Stoffer i denne gruppen kan være alkaner/parafiner, olefiner/alkener, diener, acetylener eller asykliske terpener. Alifatiske hydrokarboner kan være mer eller mindre tyntflytende, og stoffene med lavest viskositet utgjør ofte det største problemet ved akutte perorale inntak.

Toksisitet

Tyntflytende alifatiske hydrokarboner kommer lett over i luftveiene ved svelging. Her spres væsken raskt og løser opp de overflateaktive stoffene i lungene. Dette gir kollaps av alveolene og dårlig forhold mellom ventilasjonen og blodgjennomstrømningen. Det skjer også en direkte lungekapillærskade. Bronkospasme kan bidra til forverring av gassutvekslingen. Resultatet er hypoksemi, kjemisk pneumonitt og hemorrhagisk bronkitt/alveolitt. Andre eksponeringsveier kan også gi alvorlig toksisitet, og ved injeksjon anbefales sykehusobservasjon.

Blandingsprodukter

Petroleumsprodukter foreligger ofte som blandingsprodukter. Det er typisk å finne blandinger av aromatiske og alifatiske hydrokarboner (for eksempel bensin, white spirit) eller blandinger med andre løsemidler (for eksempel alkoholer). Dessuten kan det være aromatiske enkeltsubstanser i plantevermidler. I disse tilfellene må man også ta hensyn til virkestoffet og eventuelle andre innholdsstoffer. Vurdering av toksisk mengde av produktet kan være vanskelig.

Erfaring tilsier at en liten slurk av blandingsprodukter som for eksempel bensin og white-spirit sjelden vil føre til systemisk forgiftning.

Halogenerte/klorerte hydrokarboner

Giftinformasjonen har ikke utarbeidet egne behandlingsanbefalinger for halogenerte eller klorerte hydrokarboner. Ta kontakt på telefon 22 59 13 00 (hele døgnet) for spørsmål om forbindelser i disse gruppene.

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/petroleumsprodukter)