Tilgang på huggormantivenin 2020

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Ved behandling av huggormbitt i Norge har ViperaTab vært det mest brukte antiveninproduktet. En mangel på ViperaTab vil trolig bli merkbar i løpet av sommeren 2020. Viperfav er alternativt produkt. Her er Giftinformasjonens veiledning til riktig bruk av de ulike motgiftene.

huggorm avk1a
Foto: Anita von Krogh

Det er varslet en mangel på ovine Fab-fragmenter (ViperaTab) som vil trolig inntreffe i løpet av sommeren 2020. Det alternative produktet, Viperfav, vil fungere som erstatning. Viperfav består av equine Fab2-fragmenter og gis ved tilsvarende indikasjoner som ovine Fab-fragmenter. Siden sykehusene i Norge nesten utelukkende har erfaring med bruk av ViperaTab og det er viktige forskjeller mellom produktene, vil Giftinformasjonen her minne om riktig dosering av Viperfav og ViperaTab.

For indikasjoner og ytterligere informasjon, se Huggorm - behandlingsanbefaling ved forgiftning og/eller aktueltsaken Behandling av huggormforgiftning. Ha lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for mer informasjon eller hjelp til vurdering.

Dosering av Viperfav

 • Voksne og barn: Fortynn 1 hetteglass (4 ml) i natriumklorid 9 mg/ml (100-200 ml).
 • Varm ev. hetteglasset opp til 37°C dersom innholdet er uklart (turbid). Hvis innholdet fortsatt ikke blir klart, kast hetteglasset.
 • Gi infusjonen i.v. over cirka 1 time.
 • Start med langsom infusjon de første 10 minuttene (f.eks. 15-20 dråper pr. minutt). Dersom ingen tegn til allergisk reaksjon kan infusjonshastigheten økes etter 10 minutter.
 • Vurder ny dose dersom lokale reaksjoner tiltar (eks. 5 timer etter første behandling).
 • Start alltid med langsom infusjon. Pasienten kan reagere ulikt på hver dose.
 • I etterkant må eventuell serumsyke fanges opp. 

Dosering av ViperaTab

 • Voksne og barn: Fortynn 2 ampuller (200 mg) i 100 ml natriumklorid 9 mg/ml.
 • Gi som i.v. infusjon over 30 minutter.
 • Ved manglende effekt, tilbakevendende symptomer/tegn eller hvis lokale reaksjoner fortsetter å bre seg utover, gjenta dosen.

Egenskaper og forsiktighetsregler ved de to typene antiveninbehandling 

 • Ovine Fab-fragmenter (ViperaTab) har kortere halveringstid enn huggormgiften, og behandlingen bør gjentas hos en del av pasientene. 
 • Ovine Fab-fragmenter (ViperaTab) har på grunn av kløyving til enkeltstående Fab-fragmenter ikke gitt anafylaktisk reaksjon eller immunmediert serumsyke. Allergiske reaksjoner kan imidlertid ikke utelukkes selv om det ikke er rapportert.
 • Equine Fab2-fragmenter (Viperfav) vil på grunn av små mengder rester av dyreprotein på fragmentene kunne gi allergisk anafylaktisk reaksjon ved bruk, men hyppigheten er svært lav ved bruk av Viperfav®.
 • Equine Fab2-fragmenter (Viperfav) kan gi immunmediert serumsyke 4-12 dager etter behandlingen. Serumsyke er vanligvis godartet, men pasientene må følges opp, f.eks. ved telefonkontakt for å fange opp tilfeller og starte behandling tidlig.
 • Det er ingen absolutte kontraindikasjoner for antiveninbehandling (gjelder begge typer). Ovine Fab-fragmenter (ViperaTab) vil likevel være førstevalg ved kjent alvorlig hesteallergi dersom sykehuset har tilgang på dette. Ovine Fab-fragmenter foretrekkes også til barn under 6 år.
 • For begge typene antiveninbehandling skal man ha beredskap mot anafylaktiske reaksjoner under og i etterkant av infusjonen.
(/forgiftninger/aktuelt-arkiv/tilgang-pa-huggormantivenin-2020)