Aktueltarkiv

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Viser 21 - 40 av totalt 44
 • Knappcellebatterier i ulike størrelser

  Knappcellebatterier - en undervurdert fare

   - Giftinformasjonen har strammet inn grensene for tiltak etter svelging av knappcellebatterier. Svelging av batterier er potensielt svært alvorlig. Verden over sees dødsfall etter inntak av knappcellebatterier. Barn er særlig utsatt.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Stadig flere paracetamolhenvendelser til Giftinformasjonen

   - Både voksne og unge i alderen 10-19 står for økningen i henvendelser om paracetamoleksponeringer. Inntak hos jenter/kvinner er vanligere enn hos gutter/menn.

 • Ferieforgiftninger med karbonmonoksid

   - Festival- og campingsesongen er i gang. Hvert år får Giftinformasjonen henvendelser angående forgiftninger med karbonmonoksid, og det er viktig å være klar over farene ved gassdrevne apparater og ufullstendig forbrenning.

 • Psykopati

  Ny behandlingsanbefaling - dissosiative stoffer

   - Fensyklidin og ketamin er de mest kjente dissosiative stoffene, og begge disse stoffene misbrukes. Uttalte CNS-symptomer kan opptre kort tid etter administrasjon.

 • Giftinformasjonen har fått ny organisasjonstilhørighet

   - Fra 1. januar 2015 ble Giftinformasjonen en avdeling i Nasjonalt folkehelseinstitutt.

 • Bensinpumpe

  Petroleumsprodukter

   - Aromatiske og alifatiske hydrokarboner har forskjellig kjemisk grunnstruktur og forskjellig toksisitet. De nye behandlingsanbefalingene klargjør ventet symptombilde og aktuell behandling for de to kjemiske gruppene.

 • Medisinflaske, brun, nøytral etikett

  Levometadon – dobbelt så toksisk som racemisk metadon

   - Metadon foreligger vanligvis i racemisk form, men nå introduseres det et nytt og mer potent preparat. Oppmerksomhet kreves for å unngå overdoseringsuhell.

 • Paracetamol - illustrasjon

  Viktige endringer i behandlingsanbefalingene for akutte paracetamolforgiftninger

   - Toksiske doser, risikofaktorer og behandlingsnomogrammet er noe av det som er endret i de nye behandlingsanbefalingene.

 • Legemiddelpakninger i hyller

  Behandlingsanbefaling om litium

   - En ny behandlingsanbefaling om litium er publisert på Emnebibliotek forgiftninger. Pasientens utgangsstatus og omstendigheter rundt forgiftningen tillegges større vekt enn tidligere.

 • LSD - strukturformel

  LSD - lysergsyredietylamid

   - En ny behandlingsanbefaling er publisert i Emnebibliotek forgiftninger. Behov for legehjelp ved akutte forgiftninger med LSD skyldes som regel hallusinasjoner eller akutte psykoser.

 • Rotte, dyreforsøk

  Endrede retningslinjer for behandling av forgiftninger med superwarfariner

   - De fleste muse- og rottegifter på det norske markedet inneholder superwarfariner. Hovedfaren ved forgiftninger med disse forbindelsene er blødninger. En ny gjennomgang av tilgjengelig informasjon tilsier at større inntak enn tidligere kan sees an hjemme.

 • Okse på landet

  Glyfosat - vårt mest brukte plantevernmiddel

   - Glyfosat er relativt lite toksisk, men på grunn av utstrakt bruk vil mange eksponeres for dette stoffet. Alvorlige forgiftninger kan forekomme, særlig ved eksponering for produkter til profesjonell bruk.

 • Tarjei Rygnestad

  Minneord – Tarjei Rygnestad

   - Professor Tarjei Rygnestad døde uventet etter kort tids sykdom 2. februar 2013, i en alder av 58 år. Han var en verdsatt medarbeider for Giftinformasjonen.

 • 1,4-butandiol gir GHB-lignende forgiftninger

   - Politiet i Grenland opplyser at det har vært flere dødsfall etter inntak av 1,4-butandiol i området. Denne typen forgiftninger domineres ofte av raskt innsettende koma og respirasjonsdepresjon, men også andre kliniske tegn kan sees.

 • Huggormbitt gir forgiftning, ikke allergi

   - Mange tror at reaksjoner på huggormbitt skyldes allergi. Huggormgiften gir imidlertid en forgiftning i seg selv, og en allergilignende reaksjon vil være sekundær til denne forgiftningen

 • Forgiftningsfare ved overgang fra digitoksin til digoksin

   - Digitoksin avregistreres i Norge, og mange pasienter må skifte til digoksin. Preparatbyttet kan forårsake forgiftninger. Giftinformasjonen informerer om viktige punkter å tenke på ved overgangen og oppfordrer sykehusene til å sjekke sine antidotlagre.

 • Skylling er viktigste tiltak ved øyeeksponeringer

   - Plantesaft i øyet, øyesprut av avløpsåpner eller vaskemiddel i øyet på en arbeidsplass – alle er situasjoner der det kan være fare for øyeskade, og det er viktig å komme raskt i gang med riktig behandling. Nå foreligger en praktisk veiledning for behandlingen, fra Giftinformasjonen.

 • Pasienter med selvpåført forgiftning trenger oppfølging

   - Selvpåførte forgiftninger gir en forøket risiko for tidlig død. Vi kan se både en økt generell risiko og spesielt en økt risiko for selvmord. Emnebibliotek forgiftninger tilbyr en liste med viktige punkter for oppfølgingen av disse pasientene

 • Giftinformasjonen - logo_large

  Giftinformasjonen – risikovurdering og rådgivning i 50 år

   - Giftinformasjonen er det nasjonale kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og er organisert som en avdeling i Helsedirektoratet. Jubileumsaktivitetene er varierte, akkurat som hverdagen ved Giftinformasjonen.

 • Gjentatte lave doser av metotreksat kan medføre dødsfall

   - Både Statens legemiddelverk og legemiddelprodusenter har advart om faren for alvorlige reaksjoner etter feildosering av metotreksat ved lavdosebehandling

(/forgiftninger/aktuelt-arkiv?index=20&sort=chronological)