Gasser dannet fra hypokloritt blandet med ammoniakk eller sterke syrer - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2010.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Natriumhypokloritt brukes i desinfeksjons- og blekemidler. Vanlige husholdningsprodukter som for eksempel Klorin® inneholder hypokloritt. Klorin® må ikke forveksles med det engelske ordet ”chlorine” som betyr klor. For eksponering for klor, se  "Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Ammoniakk benyttes som vaskemiddel og finnes i husholdningsprodukter som for eksempel Salmi®/Salmiakk®. Ved blanding av hypokloritt og ammoniakk-/ureaholdige produkter får man dannet ulike kloraminer som er irriterende for luftveiene. Kloraminer dannet på denne måten må ikke forveksles med Kloramin T og B, som er desinfeksjonsmidler.

Blanding av hypokloritt med sterk syre (f.eks. saltsyre, fosforsyre) kan gi avdamping av klorgass. Man antar at dette ikke skjer ved blanding med svakere syrer, som eddiksyre.

Inhalasjon av kloraminer eller klorgass som følge av feilblandinger med ammoniakk eller sterke syrer vil i all hovedsak arte seg likt, og de omtales derfor sammen i denne behandlingsanbefalingen.

Gå direkte til:

Toksisitet

 • Kloraminer og klorgass er gasser som kan gi irritasjon og skade både i øvre og nedre luftveier.
 • Ved mindre enn 15 % av eksponeringene blir symptomene moderat alvorlige eller alvorlige. Dette er gjerne etter eksponering i små og dårlig ventilerte rom over litt tid.

Symptomer og kliniske tegn

Lette symptomer

 • hoste, svie i nese og hals, øyeirritasjon
 • hodepine
 • kvalme, oppkast og spyttflod
 • brystsmerter og tungpustethet kan komme på grunn av hoste eller bronkospasmer.

Symptomene er ubehagelige og når i alminnelighet sin topp innen 2 timer. De går oftest over innen 3-6 timer.

Se eventuelt "Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Alvorlige symptomer

Hvis pasienten eksponeres i et lite, lukket rom over tid kan symptomene blir alvorlige.

Mulige symptomer ved alvorlige forgiftninger:

 • hevelse i farynx eller larynx
 • kjemisk pneumonitt og lungeødem
 • ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) er rapportert
 • RADS (Reactive Airways Dysfunction Syndrome; irritant-indusert astma) er rapportert
 • acidose etter spesielt kraftige eksponeringer

Alvorlige luftveissymptomer kan inntre raskt eller etter en latenstid på inntil 36 timer.

Se eventuelt "Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Supplerende undersøkelser

Overvåkning og behandling

 • Frisk luft og hvile i halvsittende stilling. Eventuelt drikke. Observasjon hjemme dersom pasienten ikke har symptomer.
 • For vurdering av hvilke pasienter som skal til sykehus og videre behandling: Se "Irriterende gasser - behandlingsanbefaling ved forgiftning".
 • Pasienter med astma eller andre luftveislidelser er spesielt utsatt. Man bør ha lavere terskel for å følge opp disse hos lege/sykehus, men også disse kan i utgangspunktet se an situasjonen hjemme.

Sentrale referanser

 1. Racioppi F, Daskaleros PA, Besbelli N, Borges A, Deraemaeker C, Magalini SI, et al. Household bleaches based on sodium hypochlorite: review of acute toxicology and poison control center experience. Food Chem Toxicol 1994;32(9):845-61.
 2. Pascuzzi TA, Storrow AB. Mass casualties from acute inhalation of chloramine gas. Military Medicine 1998;163(2):102-4.
 3. Okonek S, Reinecke HJ, Krienke EG, Oberdisse U, Brambach U, Smend J, et al. [Poisoning by hypochlorite-containing disinfectants. A retrospective analysis of 594 cases of poisoning]. Dtsch Med Wochenschr 1984;109(49):1874-7.
 4. Mrvos R, Dean BS, Krenzelok EP. Home exposures to chlorine/chloramine gas: review of 216 cases. South Med J 1993;86(6):654-7.
 5. Mapp CE, Pozzato V, Pavoni V, Gritti G. Severe asthma and ARDS triggered by acute short-term exposure to commonly used cleaning detergents. European Respiratory Journal 2000;16(3):570-2.
 6. Gorguner M, Aslan S, Inandi T, Cakir Z. Reactive Airways Dysfunction Syndrome in Housewives Due to A Bleach-Hydrochloric Acid Mixture. Inhalation Toxicology 2004;16(2):87-91.
 7. D'Alessandro A, Kuschner W, Wong H, Boushey HA, Blanc PD. Exaggerated responses to chlorine inhalation among persons with nonspecific airway hyperreactivity. Chest 1996;109(2):331-7.

Relevante søkeord:
Klorin, hypokloritt, natriumhypokloritt, kalsiumhypokloritt, klorfrigjører, ammoniakk, saltsyre, fosforsyre, salmiakk, kloramin, kloraminer, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Utarbeidet 2008

(/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/gasser-dannet-fra-hypokloritt-blandet-med-ammoniakk-eller-sterke-syrer-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)