Glyfosat og glyfosatsalter - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2013.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Glyfosater er plantevernmidler som blant annet finnes i produktene Roundup Garden® og Rambo®.

Glyfosat regnes som relativt lite toksisk for mennesker. Likevel er det rapportert om flere forgiftninger, deriblant flere dødsfall. Dødsfallene har med få unntak vært assosiert med selvpåførte forgiftninger, og mortalitet i de tilfellene ser ut til å ligge mellom 10 og 20 %.

I litteraturen er det først og fremst isopropylaminsaltet som er beskrevet/undersøkt, så det er det som omtales i dokumentet. Produkter på det norske markedet inneholder både isopropylamin, kaliumsaltet og ammoniumsalter. Sannsynligvis har ammoniumsaltene og isopropylaminsaltet lik toksisitet. Det er mulig kaliumsaltet er mer toksisk ved inntak av betydelige mengder. Ved eksponering for andre salter kan Giftinformasjonen kontaktes.

Ved små inntak er magereaksjoner typisk og pasienten kan ses an hjemme.

Ved store inntak forventes systemiske effekter. Overvåkning på sykehus er nødvendig. Behandlingen er symptomatisk.
Det er lite sannsynlig at det oppstår behandlingstrengende systemiske reaksjoner etter inhalasjon eller hudeksponering.

Gå direkte til:

Toksisitet

Virkningsmekanisme

Glyfosat er et bredspektret, ikke-selektivt systemisk herbicid som hovedsakelig absorberes gjennom bladene/løvverket og deretter spres raskt i planten.

Glyfosat hindrer dannelsen av visse aminosyrer i planten ved å hemme enzymet 5-enolpyruvat-shikimat-3-fosfat-syntetase (EPSP-syntetase). Dette enzymet finnes ikke hos dyr og mennesker.

Lite er kjent om kinetikken hos mennesker, men det er angitt at glyfosat utskilles raskt via nyrene (2). 

Toksiske doser

Lav konsentrasjon eller bruksløsning

 • Ved små inntak forventes kvalme, oppkast og diare, ofte en mild og raskt forbigående reaksjon.

Konsentrert produkt, voksne (per os)

 • Store individuelle variasjoner
 • < 30 ml: Kvalme, oppkast, diare, irritasjon i munn og svelg og økt spyttsekresjon.
 • > 85 ml: Moderat-alvorlig forgiftning, inkludert etseskader.
 • Fatal mengde varierer. Den minste dødelige dosen i to studier har vært henholdsvis 85 og 150 ml.

Spesielle risikogrupper

 • Eldre personer
 • Pasienter med nyresvikt

Symptombilde

Mild forgiftning

 • Symptomer og tegn fra mage-tarm (kvalme, oppkast, diare, magesmerter og irritasjon i munn og svelg) med varighet mindre enn 24 timer.
 • Øyeirritasjon
 • Irriterende dermatitt

Moderat forgiftning

 • Mage-tarm-plager med varighet over 24 timer.
 • Forbigående hypotensjon
 • Døsighet
 • Leverpåvirkning
 • Aspirasjonspneumoni
 • Syre-base-forstyrrelser
 • Hyperkalemi

Alvorlig forgiftning

 • Uttalt hypotensjon
 • Bradykardi
 • Nyresvikt
 • Lungeødem
 • Respirasjonssvikt
 • Koma
 • Kramper
 • Sjokk
 • Hjertearytmier
 • Hjertestans

Observasjonstid

Liten eller yrkesmessig eksponering med milde eller ingen symptomer kan observeres hjemme. Ved mer uttalt påvirkning enn milde symptomer anbefales observasjon i minst 4-6 timer til symptomer/kliniske tegn bedres eller forsvinner.

Innleggelse på sykehus anbefales ved fare for moderat/alvorlig forgiftning.

Symptomer og kliniske tegn

Peroralt

 • Mage-tarm
  • Lav konsentrasjon eller bruksløsning: Kvalme, oppkast og diare forventes.
  • Konsentrert produkt: Etseskade og eventuelt perforasjon. Kan gi både lokale og systemiske symptomer.
 • CNS/PNS
  • CNS-påvirkning forekommer sjelden kort tid etter inntak, men er ofte observert senere i forløpet ved alvorlige forgiftninger.
 • Respirasjon
  • Lungepåvirkning og lungeødem
  • Aspirasjonspneumoni
  • Larynksskader (stor aspirasjonsrisiko)
 • Hjerte/kar
  • Hypotensjon, som i alvorlige tilfeller kan føre til kardiovaskulært kollaps.
  • Hjerterytmeforstyrrelser som sinustakykardi, sinusbradykardi og AV-blokk.
 • Væske, elektrolytter og syre-base-balanse
  • Metabolsk acidose
  • Hyperkalemi ved produkter inneholdende kaliumsaltet. Kan også komme sekundært til acidose.
 • Lever
  • Mild leverpåvirkning, eventuelt leversvikt.
 • Nyrer
  • Påvirket nyrefunksjon med oliguri, eventuelt nyresvikt. Lett nyrepåvirkning er vanlig. 
  • Nyresvikt skyldes hypovolemi, hemolyse og nefrotoksisk effekt.
 • Blod
  • Leukocytose
  • Hemolyse
 • Øvrige
  • Lett temperaturstigning

Lungeødem, metabolsk acidose og hyperkalemi er assosiert med dårlig prognose.

Inhalasjon

Mild forgiftning:

 • Kribling, irritasjon og ubehag i munn, nese og svelg med en ubehagelig smak.

Injeksjon

Intramuskulært:

 • Metabolsk acidose
 • Rabdomyolyse
 • Akutt hemolyse

Øye

Mild/moderat forgiftning:

 • Irritasjon, smerte, rennende øyne, tåkesyn og lavgradig etseskade eller avskalling av cornea.

Hud

Absorpsjonen gjennom hud er liten, systemisk forgiftning forventes derfor ikke etter hudkontakt alene.

Mild/moderat forgiftning:

 • Irritasjon, erytem, piloereksjon, kontaktdermatitt.
 • Kjemisk etseskade med rødhet, erosjoner og blemmedannelse ved langvarig eksponering.

Supplerende undersøkelser

Laboratorieanalyser

Måling av S-glyfosat er ikke nyttig i en behandlingssituasjon.

Symptomatiske pasienter - aktuelle undersøkelser:

 • Syre/-basestatus
 • Elektrolytter
 • Blodstatus (hemolyse)
 • Leverenzymer
 • Nyrestatus (kreatinin, karbamid)
 • Urinstatus
 • B-glukose
 • Eventuelt røntgen-thorax

Overvåkning og behandling

Peroralt:

 • Drikke
  • NB! Ikke gi drikke ved inntak av store mengder, ved alvorlige forgiftninger, etseskader,
   pustebesvær, bevissthetspåvirkning, sterke magesmerter, kvalme eller oppkast eller pasienter som ikke er i stand til å svelge eller beskytte luftveiene.
  • Gi drikke ved lette til moderate forgiftninger der pasienten ikke har pustebesvær, sterke magesmerter, kvalme eller oppkast. Pasienten må være i stand til å svelge og beskytte luftveiene.
 • Ved inntak av store mengder konsentrert produkt vurderes ventrikkelaspirasjon. På grunn av faren for aspirasjonspneumoni bør man vurdere å intubere pasienten først. Etter aspirasjonen nedsettes kull.
 • Symptomatisk behandling.
 • Overvåkning av respirasjon og sirkulasjon.
 • EKG-overvåkning og pulsoksimetri ved inntak av stor mengde eller uttalte symptomer/tegn.
 • Vurder endoskopi ved mistanke om GI-etseskade.
 • Ved alvorlige forgiftninger bør man overvåke respirasjon, blodtrykk, hjerte-, lever- og nyrefunksjon.
 • Hemodialyse fjerner glyfosat, og indikasjonen for dette øker ved samtidig nyrevikt på grunn av redusert renal eliminasjon av glyfosat. Dialyseindikasjon kan diskuteres med Giftinformasjonen.

Hud:

Fjern eventuelt tilsølte klær, klokke/smykker og vask hud, hår og negler godt lunkent med vann og såpe. Selv vask 24 timer etter eksponering fjerner ca 50 % av glyfosatmengden. Ved vedvarende irritasjon kontakt lege.

Øyne:

Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll øyne i minimum 15 minutter med romtemperert vann.

Injeksjon:

Evaluer for hemolyse, rabdomyolyse og kompartmentsyndrom.

Inhalasjon:

Frisk luft og hvile. Det er lite sannsynlig at selv en omfattende inhalasjon vil resultere i toksisitet.

Sentrale referanser

 1. Talbot et al. Acute poisoning with a glyphosate-surfactant herbicide (Roundup®): a review of 93 cases. Hum Exp Toxicol 1991;10:1-8.
 2. Poisindex april 2012. “Glyphosate”.
 3. Hung et al. Laryngeal survey in glyphosate intoxication: a pathophysiological investigation. Hum Exp Toxicol 1997;16:596-99.
 4. Tominack et al. Taiwan National Poison center survey of glyphosate-surfactant herbicide ingestions. Clin Toxicol 1991;29:91-109.
 5. Menkes et al. Intentional self-poisoning with glyphosate-containing herbicides. Hum Exp Toxicol 1991;10:103-7.
 6. Jackson J.R: Toxicity of herbicide containing glyphosate. Lancet 1988;1(8582):414.
 7. Maibach H.I: Irritation, sensitization, photoirritation and photosensitization assays with a glyphosate herbicide. Contact dermatitis 1986;15:152-156.
 8. Acquavella JF, Weber JA, Gullen MR, Cruz OA, Martens MA, Holden LR, Riordan S, Thompson M, Farmer D. Human ocular effects from self-reported exposures to Roundup? herbicides. Human Exper Toxicol 1999;18:479-86.
 9. Stella et al. Glyphosate herbicide formulation: a potentially lethal ingestion. Emerg Med Australasia 2004;16:235-9.
 10. Lee et al. The early prognostic factors of glyphosate-surfactant intoxication. Am J Emerg Med 2008;26:275-81.
 11. Shannon et al, eds. Haddad & Winchester. Clinical management of poisoning and drug overdose, s 1202-5. 4. utg. USA: Saunders; 2007.
 12. Flomenbaum N, Goldfrank L, editors. Goldfrank’s toxicologic emergencies, s 1536-40. 8. utg. New York: McGraw-Hill; 2006.
 13. TOXINZ april 2012. "Glyphosate".
 14. Wu et al. Parenteral glyphosate-surfactant herbicide intoxication. Am J Emerg Med 2006;24:504-6.
 15. Bradberry et al. Glyphosate poisoning. Toxicol rev 2004;23(3):159-67.
 16. Amerio et al. Skin toxicity from glyphosate-surfactant formulation. Clinical Toxicology 2004;42(3):317-9.
 17. Weng et al. Rhabdomyolysis from an intramuscular injection of glyphosate-surfactant herbicide. Clinical Toxicology 2008;46:890-1.
 18. Sampogna et al. Roundup intoxication and a rationale for treatment. Clinical Nephrology 2007;68(3):190-6.

Relevante søkeord:
Glyfosat, glyphosate, glyphosat, glyphosate-surfactant, glyfosat-surfaktant, glyfosatsalt, glyfosatsalter, ugressmidler, ugressmiddel, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Utarbeidet 2013

(/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/glyfosat-og-glyfosatsalter-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)