Isocyanater - behandlingsanbefaling ved forgiftninger

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2010.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Isocyanater finnes i maling, lakk, lim, herdere, isolasjonsmaterialer, bindemidler, utfyllingsmidler, konstruksjonsmaterialer, støpemasser og skumdannende midler. Produkter som inneholder isocyanater kalles også polyuretanprodukter.

Gå direkte til:

Toksisitet

Det finnes ingen tilgjengelige data om perorale toksiske eller letale doser av isocyanater for mennesker.

Isocyanater i flytende form eller som aerosoler (gassform) har en irriterende til sterkt irriterende effekt på hud, øyne, gastrointestinaltraktus og respirasjonssystemet. Kronisk eksponering for isocyanter kan også ha sensibiliserende effekt.

Inntak av ferdig herdet materiale (produkter der isocyanatene har stivnet) vil ikke gi forgiftning, men mulig fremmedlegemeproblematikk.

Det er stor variasjon i toksisiteten mellom de ulike isocyanatene. Kontakt Giftinformasjonen ved behov for mer informasjon.

Symptomer og kliniske tegn

Peroralt:

Gir oftest kraftig irritasjon i munn, svelg og gastrointestinaltraktus, med kvalme og oppkast. På grunn av mulig polymerdannelse (herding/stivning) kan det dannes fremmedlegeme etter svelging.

Inhalasjon:

Inhalasjon av høye doser isocyanater kan gi irritasjonssymptomer i luftveiene, med brennende følelse i nese, svelg og luftveier, hoste, laryngitt, bronkitt, brystsmerter, bronkokonstriksjon og økt spyttproduksjon.
I alvorlige tilfeller kan lungeødem oppstå, noen ganger etter en latensperiode på inntil 48 timer uten symptomer. Inhalasjon av høye doser isocyanater kan også forårsake RADS (”Reactive airway dysfunction syndrome”). Se eventuelt ”Irriterende gasser – behandlingsanbefaling ved forgiftning” .

Gjentatt eksponering kan gi sensibilisering av respirasjonssystemet. Hypersensitivitetsreaksjoner kan blant annet inkludere mild til letal astma og lungebetennelse forårsaket av allergiske reaksjoner. Sensibiliserte personer kan få astmaanfall ved eksponering for svært lave konsentrasjoner, selv ved konsentrasjoner som er tillatt i luft i arbeidsmiljøet. Symptomer kommer oftest umiddelbart etter eksponering (innen 30-60 minutter), men det er også sett at symptomene kan komme etter en latenstid på inntil 4-8 timer.

I sjeldne tilfeller er det sett nevrologiske komplikasjoner.

Hud:

Irritasjonseffekt gir blant annet utslett, kløe og blemmer. Sensibiliseringsreaksjoner kan gi allergisk kontaktdermatitt, og andre allergiske reaksjoner kan ikke utelukkes.

Øyne:

Irriterende til sterkt irriterende for øyne. I sjeldne tilfeller kan det ses etseskade.

Overvåkning og behandling

NB! Dette dokumentet gjelder kun inntak av isocyanater. Husk å sjekke andre innholdsstoffer i produktet (for eksempel organiske løsemidler).

Peroralt:

Inntak av ikke-herdede isocyanater:

Små inntak (under 1 slurk):

  • Om pasienten er symptomfri, gi litt drikke (1-2 dl) og observer hjemme.
  • Ved symptomer: Til lege/sykehus.

Større inntak:

  • Gi drikke (1-2 dl) dersom pasienten greit svelger dette. Til lege/sykehus.
  • Ikke fremkall brekninger. Ventrikkeltømming og kull er sjelden aktuelt.
  • Vær oppmerksom på at det grunnet mulig polymerdannelse (ved herding/stivning) kan dannes fremmedlegeme etter svelging. Kontakt Giftinformasjonen for mer informasjon.

Inntak av ferdig herdet/stivnet materiale: Håndteres som inntak av fremmedlegeme. Toksiske agens/gass avgis ikke etter slikt inntak.

Hud:

Tørk gjerne av huden med en tørr klut/papir for å fjerne produktrester. Skyll med rikelig vann og vask med såpe. Organiske løsemidler som aceton eller 30 % isopropanol kan eventuelt også forsøkes, men med forsiktighet. Herdede rester av polyuretanprodukter på hud kan være svært vanskelige å fjerne. Kan forsøkes fjernet med matolje/hudkrem, ellers lar en det sitte bli på huden til de slites av.

Øyne:

Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene i 15-30 minutter. Vurderes i hovedsak som irriterende, men terskelen for oppfølging av lege/på sykehus må være lav, og lenger skylletid vurderes. Dette fordi det kan dannes reaksjonsprodukter, for eksempel aminer, når isocyanater reagerer med vann. Reaksjonsproduktene kan være fra irriterende til etsende på øyne.

Inhalasjon:

Symptomatisk behandling. Se ”Irriterende gasser – behandlingsanbefaling ved forgiftning” eller kontakt Giftinformasjonen.

Ved sterk oppvarming (for eksempel ved sveising, sliping eller brann) av isocyanat-/polyuretanprodukter: Kontakt Giftinformasjonen.

Sentrale referanser

  1. Bakke V. International consensus report on: Isocyanates - risk assessment and management. 2002 Apr 11.
  2. Caravati E, McMuigan M, Whyte I, Dawson A, Seifert S, Schonwald S, et al. Dart R, editor. Medical Toxicology. 3 ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004.

Relevante søkeord:
Polyuretan, polyuretanprodukter, polyuretaner, isocyanater, isocyanat, 2,2'-metylendifenyldiisocyanat, 2,2-metylendifenyldiisocyanat, 2,4'-metylendifenyldiisocyanat, 2,4-metylendifenyldiisocyanat, 4,4'-metylendifenyldiisocyanat, 4,4-metylendifenyldiisocyanat, toluen-2,6-diisocyanat, toluen-2,4-diisocyanat, metylendifenyldiisocyanat, heksametylen-1,6-diisocyanat, metylisocyanat, toluendiisocyanat, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Utarbeidet 2010

(/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/isocyanter-behandlingsanbefaling-ved-forgiftninger)