Fosgenoksim - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2013.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Fosgenoksim er ett av flere kjemiske stridsmidler som har sin hovedeffekt på hud og øyne, såkalte hudgasser. Død ved eksponering for høye konsentrasjoner skyldes sannsynligvis effekter på luftveier og benmarg. Andre viktige hudgasser er sennepsgasser og lewisitt.

Hudgassene kan blandes med hverandre eller med egnede løsemidler for å endre fysikalsk-kjemiske egenskaper og dermed å lette spredningen. Blandinger kan også øke skadevirkningene. For eksempel vil en blanding av sennepsgass og lewisitt gi umiddelbare skader som følge av lewisitt, kombinert med virkningene av sennepsgass som inntrer med en latenstid på flere timer. Blandingen gir dypere og mer smertefulle hudskader enn bruk av gassene alene.

Det foreligger lite informasjon om fosgenoksim. Fosgenoksim er et stridsmiddel som i ren form foreligger i fast form ved romtemperatur (smeltepunkt 40°C). Det faste stoffet kan imidlertid avgi skadelige mengder damp. Teknisk produkt er gul-brunt med spesiell lukt. Fosgenoksim er lett løselig i organiske løsemidler. Fosgenoksim må ikke forveksles med fosgen som er et kjemisk stridsmiddel som virker på lungene.

Gå direkte til:

Virkningsmekanisme og kinetikk

Virkningsmekanismen til fosgenoksim er ukjent. Dermal eksponering for fosgenoksim gir nekrotiske skader som minner om skadene forårsaket av sterke syrer. I tillegg til skadene på eksponeringsstedet gir fosgenoksim hovedsaklig effekt i det første kapillærsystemet gassen når etter absorpsjon samt i lungene. Dermal eksponering for fosgenoksim fører til lungeødem i tillegg til hudskader.

Symptomer og kliniske tegn

Fosgenoksim skader hud, øyne og luftveier. Effektene inntrer umiddelbart etter eksponering.

 • Luftveier: Gassen er svært irriterende for øvre luftveier. Kan føre til lungeødem og respiratorisk stans uavhengig av eksponeringsvei.
 • Hud: Fosgenoksim gir rødt hudutslett (minner om urticaria). Ved dermal eksponering utvikles smerter på eksponeringsstedet i løpet av noen sekunder. Erytem inntrer i løpet av 5-30 minutter etter eksponering. Dette går senere over til nekrose og ødem.
 • Øyne: Gassen er svært irriterende for øyne. Øyekontakt med fosgenoksim gir umiddelbar smerte, konjunktivitt og hornhinnebetennelse. Øyeskadene kan føre til blindhet.

Behandling

Det finnes ingen antidot for fosgenoksim. All behandling er symptomatisk. Se behandling av sennepsgassforgiftninger.

Kliniske prøver

Verifisering av bruk av stridsmidler og eksponering for slike kan eventuelt utføres av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Anmodning om deltagelse fra Forsvaret skjer eventuelt etter forespørsel fra politimester eller brannsjef.

Referanser

 1. FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) 2002. Chemical Weapons Data. Database.
 2. Marrs, TC., Maynard, RL. og Sidell, FR. 1996. Chemical warfare agents. Toxicology and treatment. John Wiley & sons Ltd. Chichester, Wesr Sussex, England.
 3. Sidell, FR., Urbanetti, JS., Smith, WJ., Hurst, CG. 1997. Vesicants. In: Zajtchuk (Red): Medical aspects of chemical and biological warfare. Textbook of military medicine. Borden institute. Walter Reed Army Medical Center. Washington DC.
 4. The European Agency for Evaluation of Medicinal Products (EMEA). Pre-authorisation Evaluation of Medicines for Human Use. 2003. EMEA/CPMP Guidance Document on the Use of Medicinal Products for the Treatment of Patients Exposed to Terrorist Attacks with Chemical Agents. Accessed oktober 2003.
 5. WHO 2003. Public health response to biological and chemical weapons. Draft may 2003.
 6. Ellenhorn MJ, Schonwald S, Ordog G, Wasserberger J. 1997. Ellenhorn`s Medical Toxicology. Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. 2nd Edition. Baltimore: Williams & Wilkins.
 7. IARC (International agency for research on cancer). 1975. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemicals to man vol. 9. Lyon.
 8. ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). Medical Management Giudelines (MMGs) for Phosgene oxime (CHCL2NO). www.atsdr.cdc.gov/MHMI/mmg167.html. Tilgjengelig 22-01-2004.

Relevante søkeord:
Fosgenoxim, fosgenoksim, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Utarbeidet 2004 som del av behandlingsdokument for stridsmidler, hudgasser.
Sist vurdert 2013.

(/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/stridsmidler-hudgasser-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)