Piroksikam - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2007.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Piroksikam er et NSAID med smertestillende og betennelsesdempende effekt. Virkningsmekanismen er nedsatt prostaglandinsyntese på grunn av hemming av COX-enzymene. Se eventuelt også  behandlingsanbefaling for NSAIDS generelt.

Gå direkte til:

Toksisitet

Piroksikam regnes for å være blant de mest toksiske NSAIDs, men toksiske doser for piroksikam er ikke fastslått.

Barn:

 • < 20 mg: Ingen eller lette symptomer
 • > 20 mg: Små barn bør observeres på sykehus
 • 100 mg har gitt alvorlig forgiftning

Voksne:

 • < 400 mg har gitt lette symptomer
 • 500-600 mg har gitt alvorlig forgiftning
 • 1,8 g har gitt moderat forgiftning

Risikofaktorer for nyrepåvirkning er eksisterende nyre- eller hjertesykdom, tilstander som gir hypotensjon eller hypovolemi og bruk av ACE-hemmere eller diuretika.

Pasienter med kjent stort inntak eller symptomer utover magesymptomer og lett CNS-påvirkning bør observeres på sykehus.

I de fleste tilfeller vil symptomene debutere innen 4 timer, dersom det ikke er inntatt et depot- eller enteropreparat.

Symptomer og kliniske tegn

Symptomer fra CNS er relativt vanlig ved forgiftninger med piroksikam.

Lette forgiftninger:

 • Kvalme, oppkast, magesmerter vanlig
 • Trøtthet, sløvhet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn og øresus
 • Takykardi, lett hypotensjon

Alvorlige forgiftninger:

 • Metabolsk acidose
 • Koma, respirasjonsdepresjon, kramper er relativt vanlig
 • Elektrolyttforstyrrelser
 • Sirkulasjonssvikt og arytmier
 • Nyre- og leverpåvirkning
 • Koagulasjonsforstyrrelser

Nyrepåvirkning kan forekomme på relativt lave doser, spesielt hos risikopasienter (eksisterende nyre- eller hjertesykdom, bruk av ACE-hemmere eller diuretika, hypovolemi eller hypotensjon av andre årsaker).

Supplerende undersøkelser

 • Blodtrykk, elektrolytter, syre-basestatus, nyre- og leverfunksjon, koagulasjon, CBC (complete blood count) og EKG følges hos pasienter med alvorlige symptomer.
 • Pasienter med nyrepåvirkning i dagene etter et inntak, bør følges opp med nyrefunksjonsprøver uavhengig av om andre symptomer har forekommet.
 • Serumkonsentrasjonsmålinger av piroksikam har ingen verdi i behandlingen.

Overvåkning og behandling

 • Ventrikkeltømming og kull etter vanlige retningslinjer (se eventuelt "Relaterte artikler").
 • Symptomatisk behandling, ingen antidoter finnes.
 • Antacida kan gis ved kraftige gastrointestinale symptomer. Eventuelt kan protonpumpehemmere eller H2-reseptorantagonister forsøkes.
 • Observer sirkulasjon, bevissthetsnivå, respirasjon.
 • EKG-overvåkning av dårlige pasienter og pasienter med kraftige elektrolyttforstyrrelser.
 • Dialyse eller andre lignende eliminasjonsmetoder har ingen dokumentert effekt.

Sentrale referanser

 1. Smolinske SC, Hall AH, Vanderberg SA et al. Toxic effects of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in overdose: An overview of recent evidence on clinical effects and dose-response relationships. Drug Safety 1990; 5: 252-74.
 2. Graeme KA, Morkunas A. Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs. In: Brent J, Wallace KL, Burkhart KK, Phillips SD, Donovan JW, editors. Critical Care Toxicology. Diagnosis and Management of the Critically Poisoned Patient. Philadelphia: Elsevier Mosby, 2005: 631-40
 3. Vale JA, Meredith TJ. Acute poisoning due to non-steroidal anti-inflammatory drugs. Clinical features and management. Medical Toxicology & Adverse Drug Experience 1986; 1: 12-31.
 4. Court H, Volans GN. Poisoning after overdose with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Adverse Drug Reactions & Acute Poisoning Reviews 1984; 31: 1-12. 

Relevante søkeord:
Piroksikam, M01AC01, M01A C01, Brexidol, Felden, Pirox, Piroxicam, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

(/forgiftninger/legemidler/piroksikam-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)