Tobakk og snus - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2014.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Denne behandlingsanbefalingen omhandler snus og tobakksprodukter. Ved spørsmål om andre nikotinpreparater: Kontakt Giftinformasjonen. To større undersøkelser av barn etter inntak av tobakksprodukter viser at det svært sjelden oppstår alvorlige komplikasjoner. Dette stemmer godt med Giftinformasjonens erfaringer.

Barn eksponeres ofte for tobakksprodukter som snus og sigaretter. Inntakene er vanligvis små på grunn av form og smak. Stort sett blir det bare milde symptomer, hovedsakelig fra mage/tarm. Ved inntak av større mengder anbefales ofte observasjon på legevakt/sykehus.

Gå direkte til:

Toksisitet

Virkningsmekanisme

Nikotin virker på nikotinreseptorer både i det sympatiske og parasympatiske nervesystem, og det kliniske bilde reflekterer dette. Initialt, eller ved lave doser, stimulerer nikotin de nevromuskulære endeplatene der det er nikotinreseptorer. Ved høyere doser vil nikotinreseptorene senere bli blokkert/desensitivisert. I tilfeller med svært høye doser kan den initiale stimuleringen utebli.

Toksiske doser

Det er lite informasjon om toksisk dose av nikotin. Varierende tilgjengelighet av nikotin i tobakksprodukter gjør det også vanskelig å vurdere dosen ved eksponeringer. Rensubstans/løsning er svært toksisk, men kilder til de angitte dosene er usikre. I tillegg er det individuelle variasjoner på grunn av tilvenning og følsomhet.

Tiltaksgrenser

Observasjon i hjemmet:

 • Barn (1 år og oppover) som har spist en til to snus, inntil to sigaretter eller seks sneiper/stumper kan vanligvis trygt observeres hjemme.
 • Inntak av nikotin i løsning(snus/sigaretter løst i væske) kan ofte gi raskere og mer alvorlige symptomer. Ring Giftinformasjonen.

Til lege/sykehus:

 • Til lege ved inntak utover det som trygt kan sees an hjemme
 • Til sykehus ved mer enn lette symptomer, ved selvpåførte forgiftninger eller ved større inntak hos barn.

Tidsforløp

Tobakk, løssnus og sigaretter vil ofte føre til brekninger og oppkast kort tid etter inntak, ofte etterfulgt av spontan bedring.
Porsjonsnus og andre nikotinpreparater vil kunne føre til symptomer som brekninger/oppkast senere i forløpet, men vanligvis innen tre timer.

Symptomer og kliniske tegn

Vanligst forekommende er milde og relativt raskt forbigående symptomer. I sjeldne tilfeller forekommer alvorlige forgiftninger som krever intensivbehandling. Dødsfall har forekommet.

Mild forgiftning:

 • Kvalme, brekninger
 • Blekhet
 • Klamhet/kaldsvetting
 • Svimmelhet
 • Slapphet

Moderat/alvorlig forgiftning:

 • Økende grad av sirkulasjon og hjertepåvirkning (takykardi, hypertensjon, arytmier, bradykardi, hypotensjon)
 • Økende grad av CNS-påvirkning (sløvhet, eufori, agitasjon, somnolens, skjelvinger, ukoordinerte bevegelser, muskelrykninger, kramper og koma)
 • Økt GI-motilitet
 • Hyperventilasjon
 • Synsfortyrrelser
 • Svette

Dødsfall skyldes som oftest respiratorisk kollaps (muskelparalyse).

Supplerende undersøkelser

Serumkonsentrasjon av nikotin eller kotinin (hovedmetabolitten til nikotin) kan være relevant for å bekrefte inntak, men serumkonsentrasjonene er ikke korrelert til alvorlighet og har liten nytteverdi i klinisk praksis.

 • Eventuelle laboratorieanalyser; elektrolytter, blodgass, glukose, nyrefunksjon.
 • Kontinuerlig EKG-overvåkning ved moderate/alvorlige symptomer eller tegn.

Overvåkning og behandling

 • Eventuelle tobakksrester i munnen fjernes, munnen skylles. Gi drikke.
 • Kull og ventrikkelskylling er sjelden aktuelt siden nikotin kan føre til kvalme, oppkast, kramper og somnolens. Ekstra forholdsregler må tas hvis det vurderes. Kontakt Giftinformasjonen.
 • Observasjon med hensyn på respirasjon, væskebalanse, sirkulasjon og bevissthet.
 • Ved fare for eller etablert moderat/alvorlig forgiftning følges blodtrykk og hjerterytme nøye. Vær spesielt oppmerksom på kramper/lammelser.
 • Symptomatisk behandling
  • Benzodiazepiner mot kramper og økt sympatikusaktivering.
  • Hypotensjon behandles i første omgang med infusjon av væske, deretter ev. vasopressorer som noradrenalin.
  • Arytmier behandles etter vanlige retningslinjer.

Sentrale referanser

 1. Soghoian S. Nicotine. I: Nelson LS, Lewin NA, Howland MA, Hoffman RS, Goldfrank LR, Flomenbaum NE, red. Goldfrank's Toxicological Emergencies. 9. utg. McGraw-Hill; 2011:1185-90
 2. McGuigan MA. Nicotine. I: Dart RC, Caravati EM, Whyte IM, Dawson AH, Seifert SA, Schonwald S et al., red. Medical Toxicology. 3. utg. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 2004:601-4.
 3. McGee D, Brabson T, McCarthy J, Picciotti M. Four-year review of cigarette ingestions in children. Pediatric Emergency Care 1995;1(11):13-6.
 4. Appleton S. Frequency and outcomes of accidental ingestion of tobacco products in young children. Regulatory Toxicology and Pharmacology 2011;61(2):210-4.

Relevante søkeord:
Tobakk, snus, porsjonssnus, skrå, sigar, sigarett, sigarillo, nikotin, N07BA01, N07B A01, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.


Historikk:
Utarbeidet 2014.

(/forgiftninger/rusmidler/tobakk-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)