Reduksjon i Helsebibliotekets tilbud

Tidsskriftpakkene fra PsycARTICLES og ProQuest Health Research Premium Collection blir ikke tilgjengelige gjennom Helsebiblioteket etter 1.mars.

Nasjonale avtaler gjennom Helsebiblioteket

Helsebiblioteket gir tilgang til medisinsk kunnskap for helsepersonell i hele landet og i alle deler av helsetjenesten, for utdanningsinstitusjoner og for befolkningen. Det er en unik tjeneste i internasjonal sammenheng. Samordning av nasjonale avtaler gjennom Helsebiblioteket avlaster universiteter, høyskoler, helseforetak og andre aktører i helsetjenesten både økonomisk og administrativt..

Økonomiske utfordringer

Siden 2016 har Helsebiblioteket hatt økonomiske utfordringer på grunn av prisøkninger på innkjøpte ressurser og valutasvingninger med svak norsk krone. Dette gjelder dessverre også for 2020. Vi ønsker ikke å kutte i tilbudet i Helsebiblioteket, ettersom det både vil føre til økte kostnader for det offentlige og til begrenset tilgang til kunnskap for helsepersonell. Derfor har vi i det lengste forsøkt å finne løsninger for å unngå kutt i tilbudet, blant annet i dialog med HOD. Dessverre har det ikke vært mulig å finne en løsning på de økonomiske utfordringene våre i denne omgang, og vi klarer derfor ikke å unngå kutt allerede i år.

Kutt i tidsskrifter

Kuttene rammer de to tidsskriftpakkene PsycARTICLES og ProQuest Health Research Premium Collection som tilbys gjennom Helsebiblioteket i dag. Vi har varslet våre leverandører American Psychological Association (APA) og ProQuest om at avtalene med dem vil opphøre fra 1. mars 2020. Det betyr at tidsskriftpakkene ikke lenger blir tilgjengelig fra 1. mars. PsycARTICLES inneholder ca. 120 tidsskrifter innen psykisk helse og ble kjøpt inn i forbindelse med opptrappingsplan for psykisk helse. ProQuest er den største pakken med over 4000 tidsskrifter og dekker et bredt spekter av temaer innen medisin og helsefag, inkludert tidsskriftet The Lancet med tre måneders forsinkelse.

Beholder oppslagsverk, oppsummert kunnskap og de største tidsskriftene

Vi fortsetter arbeidet for å videreføre sentrale deler av Helsebibliotekets tilbud med full styrke, og det øvrige tilbudet vil fortsatt leveres som en del av innholdet i Helsebiblioteket. Fjorårets anbudskonkurranse for oppslagsverk til helsetjenesten resulterte i at Helsebiblioteket fortsetter å tilby tilgang til UpToDate, BMJ Best Practice og Micromedex for tre nye år. Tilbudet gjennom Helsebiblioteket inkluderer også fortsatt de bibliografiske databasene fra Ovid og Ebsco, Cochrane Library, retningslinjedatabasen G-I-N og de nevnte kliniske oppslagsverkene. I tillegg gir vi nasjonal tilgang til de store generelle medisinske tidsskriftene som Annals of Internal Medicine, British Medical Journal (BMJ), New England Journal of Medicine og JAMA, samt flere tidsskrifter fra disse utgiverne/forlagene. Tidsskriftene fra Lippincott er i tillegg tilgjengelige gjennom et spleiselag administrert av Helsebiblioteket.

Videre utvikling og samarbeid

Samordning av nasjonale avtaler via Helsebiblioteket er avgjørende for lik tilgang til kvalitetssikret kunnskap, og i tillegg er det økonomisk og administrativt besparende. I arbeidet med utviklingsplan for Helsebiblioteket fremover, er løsning(er) for en mer bærekraftig og forutsigbar finansiering vesentlig. Vi tar gjerne imot råd, kommentarer og gode innspill i denne prosessen. Det er viktig for oss å møte behov og ønsker blant Helsebibliotekets brukere så godt vi klarer, og å tilby relevant og kvalitetssikret kunnskap til flest mulig.

Ta gjerne kontakt med oss i Helsebiblioteket om du har spørsmål, ønsker eller ideer.  

(/helsebiblioteket/aktuelt/reduksjon-i-helsebibliotekets-tilbud)