Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus (Helsedirektoratet)

Publiseringsdato 21.04.2020

Spesialisthelsetjenesten må i samarbeid med kommunen ha en tydelig økt oppmerksomhet ved risiko og konsekvenser dersom pasienter skrives ut eller ikke får tilbud på bakgrunn av koronavirus-situasjonen.

Vurder å ta kontakt per telefon med personer som kan ha det spesielt utfordrende nå, skriver Helsedirektoratet. Ill.foto: Mostphotos.

 

Kommunen og spesialisthelsetjenesten må utarbeide tydelige rutiner for utskrivning av pasienter på bakgrunn av nåværende situasjon. Dette kan for eksempel gjøres etter modellen «trygg utskrivning» fra Pasientsikkerhetsprogrammet.

Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF) har utarbeidet informasjon omkring spesielle tiltak for sårbare grupper under koronavirus (uio.no)

Oversikt over pasientgruppen, vurdere risiko og prioritet og utarbeide plan

Kommunene ved rus- og psykisk helsetjeneste, må lage en oversikt over sin pasientgruppe (de som har vedtak eller er i porteføljen) og vurdere risiko og prioritet for disse.

Kommunen bør utarbeide en plan for hvordan de skal ivareta økt press på henvendelser. Det anmodes at kommunen samarbeider tett med frivillige eller andre sektorer i kommunen som kan bistå.

Kommunen må også forløpende vurdere hvilke tilbud til denne gruppen som fortsatt kan holdes åpne for å unngå økt symptomtrykk og for å redusere behov for innleggelse.

I den  utstrekning det lar seg gjøre bør tjenestene vurdere å ta kontakt per telefon med personer de er kjent med kan ha det spesielt utfordrende i denne situasjonen. Dette for å redusere ytterligere psykiske uhelse.

Les mer:  Ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunen under koronavirus – Helsedirektoratet

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn, psykisk helsearbeid og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.