Kartlegging av atferdsvansker: Eyberg Child Behavior Inventory (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Publiseringsdato 09.04.2012
Kartlegging av atferdsvansker: Eyberg Child Behavior Inventory (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)
Kulturelle forskjeller: Mye tyder på at amerikanske og norske foreldre vurderer barnas atferd ulikt. Ill.foto: Colourbox.
I Norge satses det på dokumentert virksomme tiltak for barn og unge. Det krever gode screeningmetoder både for å identifisere barn med atferdsvansker og for å evaluere effekten av tiltakene.
I følge den tiende utgave av International Classification of Diseases (ICD-10) defineres atferdsforstyrrelser som «gjentagende og vedvarende mønster av asosial, aggressiv eller utfordrende atferd. Når slik atferd er på sitt mest ekstreme, foreligger det klare brudd på sosiale forventninger i forhold til alderen, og er derfor mer alvorlig enn vanlige barnestreker eller ungdommelig opprørstrang» (WHO, 1992). Man må i diagnostiske vurderinger ta hensyn til barnets utviklingsnivå, og diagnosen anbefales ikke brukt dersom vanskene ikke har vedvart i minst seks måneder.

Sosioemosjonelle vansker og atferdsvansker er relativt vanlige hos små barn (Campbell, 1995; Costello, Egger & Angold, 2005). Nylige studier i USA viser at alvorlige atferdsvansker har en livstidsforekomst på omkring 10 % (Foster, Olchowski & Webster-Stratton, 2007), og resultater fra en nylig britisk studie indikerer at 15 % av femåringer har opposisjonelle atferdsproblemer (Hutchings & Lane, 2005). Forekomsten av atferdsvansker hos barn mellom 4 og 12 år i Norge er omtrent 2-3 % (Heiervang et al., 2007; Reedtz, Bertelsen, Lurie, Handegård, Clifford & Mørch, 2008), og omtrent den samme i Sverige (Axberg, Hansson & Broberg, 2008).

Den store satsingen på dokumentert virksomme behandlingstiltak og forebyggende tiltak for barn og unge i Norge krever gode screeningmetoder for å identifisere atferdsvanskelige barn, samt for å evaluere effekter av tiltak.

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) ble utviklet på slutten av 1970-tallet (Eyberg & Ross, 1978) og var tenkt som et screeningverktøy for å avdekke atferdsproblemer.

Les mer her: Kartlegging av atferdsvansker: Eyberg Child Behavior Inventory

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt. Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, diagnostikk og utredning og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.