Innholdsfortegnelse

Nyfødtveileder

4 Infeksjoner

4.21 RS-virus profylakse med palivizumab (Synagis®)

Sist faglig oppdatert: 31.01.2023

Claus Klingenberg, Ragnhild Støen, Knut Øymar og Asle Hirth

Respiratorisk syncytialt virus (RSV) er en av de viktigste årsakene til akutt luftveisinfeksjon, og nesten alle barn har gjennomgått minste èn RSV infeksjon før fylte to år.

Det finnes per i dag ingen vaksine mot RS-virus. Et nytt monoklonalt antistoff med lang virketid (Nirsevimab) er godkjent for bruk i Europa, men finansiering og indikasjon er ennå ikke avklart i Norge

Palivizumab (Synagis®) har vært brukt som forebyggende behandling mot RS-virus infeksjoner i snart 20 år. Palivizumab er et monoklonalt antistoff som binder seg til F-glycoproteinet på overflaten av RSV og hindrer spredning i luftveiene.

Dosering:

Synagis® finnes i ampuller på 50 og 100 mg som begge har en konsentrasjon på 100 mg/ml.

Anbefalt dose er 15 mg/kg satt i.m. en gang i måneden i forventet sesong for RSV. Injeksjonen settes fortrinnsvis anterolateralt på låret. Hvis totalt injeksjonsvolum er > 1 ml (pasienten veier > 6,7 kg) fordeles dosen på to injeksjonssteder.

Oppfølging av behandling

 • Hvor mange doser man gir er avhengig av epidemiologien på RS-virus sesongen (når pågår sesongen?). Maksimalt gis 5 månedlige doser.
 • «Offisiell» RSV sesongstart er i uke 40, men det bør hvert år tas hensyn til oppstart av aktuell RSV sesong.
 • Antall doser som gis er av avhengig av når i RSV sesongen barnet utskrives fra sykehus. En individuell vurdering av risiko for RSV infeksjon (f.eks om det er eldre søsken i barnehagealder i hjemmet) bør også alltid gjøres. Hvis man er usikker på behov for å gi Synagis, selv om barnet er innenfor de foreslåtte kriteriene, bør dette alltid diskuteres med og en beslutning fattes i samråd med foreldre.
 • Palivizumab kan gis uavhengig av andre vaksiner. Dersom et barn får RSV-infeksjon under pågående profylakse, kan videre profylakse stoppes, da det er ekstremt sjeldent med en andre RSV-infeksjon i samme sesong.

Følgende barn vurderes og kan være aktuelle for profylaktisk behandling med palivizumab

 1. Premature barn født før svangerskapsuke 28
  • Alle barn < 1 år og som utskrives fra sykehus < 6 måneder før sesongstart eller i RSV-sesongen
  • Uavhengig av lungesykdom, men det anses viktigst hos de med alvorlig lungesykdom/BPD.
 2. Premature barn født i svangerskapsuke 28–31 
  • Alle barn < 1 år med bronkopulmonal dysplasi (BPD), definert som behov for ekstra oksygen eller respirasjonsstøtte ved 36 ukers postmenstruell alder og som utskrives fra sykehus < 6 måneder før sesongstart eller i RSV-sesongen.
 3. Premature barn født før svangerskapsuke 32
  • Barn i andre leveår med kronisk lungesykdom/BPD som har behov for oksygen i hjemmet.
 4. Barn yngre enn 2 år med hjertesykdom
  • Barn i første leveår med palliativ shunt, behandlingskrevende hjertesvikt eller alvorlig pulmonal hypertensjon.
  • Barn i andre leveår med palliativ shunt, behandlingskrevende hjertesvikt eller alvorlig pulmonal hypertensjon og tillegg av annen alvorlig kronisk sykdom som nevromuskulær sykdom, langtids mekanisk ventilasjon, interstitiell lungesykdom.
 5. Barn yngre enn 2 år med annen alvorlig kronisk sykdom
  • Barn i første leveår med langtids mekanisk ventilasjon, medfødte tilstander i luftveiene (anomalier) eller nevromuskulær sykdom der det er betydelig nedsatt evne til fjerning av luftveissekret (nedsatt hostekraft).
  • Barn i første og andre leveår som er betydelig immunsupprimert i RSV-sesongen, f.eks. etter beinmargstransplantasjon eller SCID.
  • Barn i andre leveår med langtids mekanisk ventilasjon, dersom betydelig tilleggsfaktor som hjerte- eller interstitiell lungesykdom med kronisk oksygenbehov.

NB. Skal ikke rutinemessig tilbys barn med Down syndrom, cystisk fibrose eller nevromuskulær sykdom, uten annen tilleggsfaktor nevnt i annet punkt i prosedyren.

 Annet

 • Utgifter til Synagis® dekkes over blå resept ordningen etter godkjenning av HELFO for barn som fyller kriteriene angitt over
 • Gi grundig informasjon til fastlege eller helsestasjon om hvordan man gir Synagis®. Ev. må Synagis gis på barnepoliklinikk.

Referanser

 1. Andabaka T, et al. Monoclonal antibody for reducing the risk of respiratory syncytial virus infection in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013;30(4). 
 2. American Academy of Pediatrics. Updated Guidance for Palivizumab Prophylaxis Among Infants and Young Children at Increased Risk of Hospitalization for Respiratory Syncytial Virus Infection. Pediatrics 2014; 134:415-20.
 3. Simoes EA, et al. Past, present and future approaches to the prevention and treatment of respiratory syncytial virus infection in children. Infect Dis Ther 2018; 7:87-120.
 4. Luna MS, et al. Expert consensus on palivizumab use for respiratory syncytial virus in developed countries. Pediatr Respir Rev 2020; 33: 35-44
 5. Svenske retningslinjer rundt RSV og profylakse. https://www.lakemedelsverket.se/48d88b/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-handlaggning-av-rsv-infektioner.pdf
 6. Griffin P, et al. Single-Dose Nirsevimab for Prevention of RSV in Preterm Infants. NEJM 2020; 383: 415-425.