Artikler

Alper, B. S., & Haynes, R. B. (2016). EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and guidance. Evidence-Based Medicine, 21(4), 123-125.

Austvoll-Dahlgren, A., & Johansen, M. (2013). Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer. Norsk Epidemiologi, 23(2), 225-230.  

Denison, E. (2013). Kunnskapsbasert folkehelse - eksempel fysisk aktivitet. Norsk Epidemiologi, 23(2), 181-185. 

DiCenso, A., Bayley, L., & Haynes, R. B. (2009). Accessing preappraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model. Annals of Internal Medicine, 151(6), JC3-2. 

Faber Frandsen, T., Dyrvig, A.-K., Buck Christensen, J., Fasterholdt, I., & Oelholm, A. M. (2014). En guide til valide og reproducerbare systematiske litteratursøgninger. Ugeskrift for Laeger, 176(7), 647-651.

Flottorp, S., & Aakhus, E. (2013). Implementeringsforskning: vitenskap for forbedring av praksis. Norsk Epidemiologi, 23(2), 187-196. 

Fretheim, A. (2013). Kunnskapsbasert politikkutforming. Norsk Epidemiologi, 23(2), 205-210. 

Fretheim, A. (2013). Medisinsk kunnskap før og nå: Fra teori til systematiske oversikter. Norsk Epidemiologi, 23(2), 113-118. 

Fure, B., Lauvrak, V., Arentz-Hansen, H., Skår, Å., Ormstad, S. S., Vang, V. J., & Frønsdal, K. B. (2013). Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenesten. Norsk Epidemiologi, 23(2), 165-169. 

Fure, B., Ormstad, S. S., Vang, V. J., Lauvrak, V., Frønsdal, K. B., Skår, Å., & Arentz-Hansen, H. (2013). Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehus. Norsk Epidemiologi, 23(2), 171-175. 

Glasziou, P., & Heneghan, C. (2009). A spotter's guide to study designs. Evid Based Med, 14(2), 37-38. 

Glenton, C., & Rosenbaum, S. (2013). Cochrane i Norge - Hvordan formidler vi resultatene fra Cochrane-oversikter? Norsk Epidemiologi, 23(2), 215-219. 

Jamtvedt, G. (2013). Systematiske oversikter om effekt av tiltak. Norsk Epidemiologi, 23(2), 119-124. 

Jamtvedt, G., & Hagen, K. B. (2015). Brukermedvirkning og kunnskapsbasert fysioterapi. Fysioterapeuten, 82(2), 30-33. 

Jamtvedt, G., Lund, H., & Nortvedt, M. W. (2014). Kunnskapsbasert forskning? Tidsskrift for den Norske Laegeforening, 134(1), 10-11. 

Kirkehei, I., & Ormstad, S. S. (2013). Litteratursøk. Norsk Epidemiologi, 23(2), 141-145. 

Liland, H.-I., Moe, V., Thomassen, S., & Lind, R. (2017). Jobber og underviser kunnskapsbasert. Sykepleien.

Mathisen, M., Hjelmesæth, J., Aune, E., Ruddox, V., & Otterstad, J. E. (2013). Tidsskriftet bør stille strengere krav til litteratursøk. Tidsskrift for den Norske Lægeforening, 133(15), 1615-1617. 

Munabi-Babigumira, S., Johansen, M., & Paulsen, E. (2013). Den norske EPOC-satellitten: støtte til kunnskapsbaserte beslutninger. Norsk Epidemiologi, 23(2), 211-214. 

Noonan, E. (2013). Campbell Collaboration og arbeidet for å fremme kunnskapsbasert sosialpolitikk. Norsk Epidemiologi, 23(2), 177-180. 

Olsen, N. R. (2016). Kunnskapsbasert praksis i fysioterapiutdanning. Fysioterapeuten, 83(8), 36. 

Ormstad, S. S., & Underdal, H. (2013). Informasjonskilder for kunnskapsbasert praksis. Norsk Epidemiologi, 23(2), 

Ringerike, T., Glenton, C., Vist, G. E., Jamtvedt, G., & Nylenna, M. (2013). Tolker leserne forskningsresultater i tråd med forfatternes intensjoner? Norsk Epidemiologi, 23(2), 231-236. 

Smedslund, G. (2013). Metaanalyse. Norsk Epidemiologi, 23(2), 147-149. 

Strømme, H. (2017). Kilder til forskningsbasert kunnskap. Sykepleien Forskning, (2). 

Strømme, H. (2017). Litteratursøking i kunnskapsbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning, (2). 

Underdal, H., & Langengen, I. W. (2017). Jakten på svar. Sykepleien Forskning, (2). 

Vandvik, P. O., Berg, R., & Vist, G. (2013). En ny generasjon troverdige kliniske retningslinjer. Norsk Epidemiologi, 23(2), 197-204. 

Vist, G. E., Sæterdal, I., Vandvik, P. O., & Flottorp, S. A. (2013). Gradering av kvaliteten på dokumentasjonen. Norsk Epidemiologi, 23(2), 151-156. 

 

Bøker

Bjørndal, A. (2013). Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Dudley-Brown, S., & White, K. M. (2012). Translation of evidence into nursing and health care practice. New York: Springer.

Elinder, L. S., & Kwak, L. (2014). Evidensbaserat folkhälsoarbete. Lund: Studentlitteratur.

Elwyn, G., Edwards, A., & Thompson, R. (2016). Shared decision making in health care : achieving evidence-based patient choice (3. utg.): Oxford University Press.

Graham, I. D., Straus, S. E., & Tetroe, J. (2013). Knowledge translation in health care : moving from evidence to practice (2. utg.). Chichester: Wiley-Blackwell.

Greenhalgh, T. (2014). How to read a paper : the basics of evidence-based medicine (5. utg.). Chichester: John Wiley.

Jamtvedt, G. (2015). Kunnskapsbasert fysioterapi : metoder og arbeidsmåter (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Liamputtong, P. (2013). Research methods in health : foundations for evidence-based practice (2. utg.). Melbourne, Australia: Oxford University Press.

Nortvedt, M. W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. V., & Reinar, L. M. (2012). Jobb kunnskapsbasert! : en arbeidsbok (2. utg.). Oslo: Akribe.

Woloshin, S., Schwartz, L. M., & Welch, H. G. (2008). Know Your Chances: Understanding Health Statistics. 

(/kunnskapsbasert-praksis/litteratur)