Hva er kvalitetsforbedring?

Kvalitetsforbedring i helsetjenesten handler om en systematisk og kontinuerlig prosess som leder til målbare forbedringer.

«Ethvert system er perfekt designet for å gi akkurat det resultat det gir», sier professor Paul Batalden. Vi har mange områder i helsetjenesten, der resultatene ofte skulle vært bedre – bedre for pasientens helse, bedre for pasientens opplevelse, bedre for helsepersonellet og bedre for samfunnet.

Når vi jobber med kvalitet på ulike nivåer helsetjenesten er det naturlig å stille følgende sentrale spørsmål:

 • Hvor er vi? - Dagens situasjon
 • Hvor skal vi?  - Våre mål
 • Hvordan kommer vi dit? - Hvilke tiltak må iverksettes
 • Hvordan vet vi at vi er kommet dit? - Måling og evaluering av arbeidet

Det finnes ingen enkle svar på helsetjenestens utfordringer. Hvert av de fire spørsmålene ovenfor må besvares ut fra hvor vi er, hvilken rolle vi har på arbeidsplassen, hva slags type tjeneste vi vil forbedre, hvilke mål vi har og hvilke brukergrupper vi jobber med.

Hva er kvalitet?

Den nasjonale strategien for kvalitetsforbedring (2005-2015) gir kvalitetsbegrepet et innhold som bygger på samfunnets føringer, lovverkets krav og faglige vurderinger/ perspektiv for å gi best mulig tjenester til brukerne. For sosial- og helsetjenesten innebærer god kvalitet at tjenestene:

 •  Er virkningsfulle
 •  Er trygge og sikre
 •  Involverer brukere og gir dem innflytelse
 •  Er samordnet og preget av kontinuitet
 •  Utnytter ressursene på en god måte
 •  Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Dette samsvarer med de råd som Verdens helseorganisasjon gir for å lage nasjonale strategier for kvalitet i helsetjenesten. Flere av disse dimensjonene har egne områder på disse nettsidene.

Ulike nivåer

For å sikre kvaliteten på tjenestene, er det nødvendig å jobbe med flere tilnærminger og tiltak på ulike nivåer; samfunns- og systemnivå, organisasjons- og institusjonsnivå, på mikrosystemnivå (bruker og hjelpeteam) og i forhold til den enkelte utøver og bruker. 

Figuren nedenfor er hentet fra Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring (2005-2015).

nivåer

På alle disse nivåene arbeides det med forbedring av kvaliteten i tjenesten. Dette omfatter for eksempel

 • arbeidet med kvalitetsregistre og -indikatorer på nasjonalt nivå,
 • kartlegging av kvalitet og brukertilfredshet
 • lokale kvalitetsforbedringsprosjekter,
 • styring og ledelse,
 • utdanning og utvikling av den enkeltes kunnskap og ferdigheter,
 • hvordan tjenestene organiseres
 • brukermedvirkning på ulike nivåer 

Hvordan de ulike nivåene arbeider mot samme mål har også betydning for kvaliteten på tjenestene. Vi står overfor en nasjonal pasientsikkerhetskampanje hvor et felles løft på alle nivåer skal bidra til tryggere og bedre helsetjeneste for brukerne.

Forbedringskunnskap

For å skape forbedringer på lokalt nivå kreves forbedringskunnskap. Denne type kunnskap er et viktig supplement til de ulike profesjonene og yrkesgruppenes kunnskap og ferdigheter.

Det er med forbedringsarbeid som med så mye annet, man blir bedre med øvelse. Denne portalen er tilrettelagt for at både de med lang erfaring med kvalitetsforbedring og de som er nye innen feltet skal finne nyttige innspill til sitt arbeid. Vi har prøvd å kombinere utøvernes tips, eksempler og erfaringer med teori, forskning og andre kunnskapsbaserte ressurser.

(/kvalitetsforbedring/om-kvalitetsforbedring/hva-er-kvalitetsforbedring)