Aldring og legemidler: Svensk veileder - Olämpliga läkemedel til äldre

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/Pasientgrupper-og-individualisering/olampliga-lakemedel-till-aldre?lenkedetaljer=vis)