Viser 1 - 20 av totalt 130
 • Plante og legemiddel. Foto Helsebiblioteket

  Plantebaserte legemidler og naturlegemidler – informasjonskilder

   - Vi presenterer her er en oversikt over sentrale informasjonskilder om plantebaserte legemidler og naturlegemidler. Blant disse er Helsebibliotekets legemiddeloppslagsverk IBM Micromedex.

 • Barnehage, barn leker

  Covid-19-infeksjon hos barn - informasjonskilder

   - Covid-19-behandling hos barn innebærer spesielle utfordringer. Etter som erfaringen på feltet øker, øker også kunnskapen. Vi presenterer her en oversikt over lenker til noen sentrale informasjonskilder.

 • forskningssiden

  Kliniske studier med registerbasert kontrollgruppe

   - Randomiserte kontrollerte studier (RCT) er gullstandarden for kliniske forsøk. Men i noen tilfeller, som når pasientgruppene er små eller behandlingen for en alvorlig sykdom endres raskt, kan det være svært vanskelig og tidkrevende å finne tilstrekkelig antall personer som oppfyller kriteriene for en randomisert kontrollgruppe. Nå tyder nye studier på at eksterne kontroller kan genereres fra elektroniske helseregistre, og at dette kan være en løsning i situasjoner der det er umulig å etablere en tradisjonell kontrollgruppe.

 • COVID-19-vaksiner – informasjonskilder om bivirkninger

   - Vaksiner mot SARS-CoV-2-viruset har vært i bruk siden januar. Etter som erfaringen med vaksinene har økt, øker også kunnskapen om uønskede effekter. Vi presenterer her noen sentrale informasjonskilder om eventuelle bivirkninger knyttet til COVID-19-vaksiner.

 • Eldre mann får vaksine

  Covid-19-vaksiner – finn forskningsartikler, vurderinger og mer i New England Journal of Medicine (NEJM)

   - Tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM) har samlet sitt innhold om Covid-19 på siden "Coronavirus (Covid-19)". Her finnes en stor samling av forskningsartikler, podkaster, vaksine-temasider, vaksine-FAQ, «treatment simulations», informasjonsfilmer og mye mer. Blant disse er rapporter fra Norge og Tyskland om alvorlige tilstander hos noen pasienter som hadde fått Astra-Zeneca-vaksinen.

 • bamlanivimab_vial-1

  Bamlanivimab er midlertidig FDA-godkjent ved COVID-19

   - Det monoklonale antistoffet bamlanivimab er midlertidig godkjent av FDA til bruk ved påvist mild til moderat SARS-CoV-2-infeksjon der det er fare for forverring og/eller sykehusinnleggelse. Det skal gis som én intravenøs dose så snart som mulig etter positiv COVID-19-test og senest innen 10 dager etter symptomstart. Bamlanivimab kan ha negative kliniske effekter hos pasienter som får oksygen eller pustehjelp, og skal derfor ikke brukes etter sykehusinnleggelse.

 • Vaksine ungdom HO

  COVID-19-vaksiner – typer og teknologier

   - De fleste COVID-19-vaksinene som er godkjent eller er under utprøving, retter seg mot spike-proteinet på overflaten av viruspartiklene. Dette proteinet må fungere for at viruset skal kunne binde seg til og infisere en vertscelle. Vaksinene tilfører spike-proteinet (antigenet) i en eller annen form, og kroppens immunsystem reagerer med å produsere antistoffer som setter spike-proteinet ut av spill. Vaksinene tilfører antigenet på ulike måter. I denne artikkelen finner du en oversikt over hovedtypene av vaksiner og lenker til informasjon om vaksineutviklingen og de aktuelle vaksinekandidatene.

 • Du har gratis tilgang til mange av artiklene i Lancet

   - Mange av artiklene i Lancet-tidsskriftene er fritt tilgjengelige seks måneder etter utgivelse. Dette gjelder dessverre ikke hele tidsskriftene, men såpass mange artikler omfattes av ordningen at det kan være verdt å prøve å skaffe artikkelen på denne måten.

 • JAMA Network Open – fritt tilgjengelig tidsskrift av høy kvalitet

   - American Medical Association har et tidsskrift som heter JAMA Network Open. Der publiseres også mange gode psykiatriartikler.

 • Du har fortsatt tilgang til forskningsartikler fra BMJ

   - Selv om Helsebiblioteket ikke lenger abonnerer på British Medical Journal, kan du fortsatt lese alle forskningsartiklene fra tidsskriftet, og fra 44 undertidsskrifter. Vi viser deg hvordan.

 • micromedex-brukerveiledninger

  IBM Micromedex – brukerveiledninger

   - IBM Micromedex er et omfattende, internasjonalt og praksisnært legemiddeloppslagsverk som du får via Helsebiblioteket.no. Benytt gjerne brukerveiledningene på startsiden for å lære å finne raskt fram til den informasjonen du søker – som legemiddelomtaler, oversikter, nyheter, interaksjonsverktøy, legemidler til nyfødte, tabeller for mulige kombinasjoner av intravenøse legemidler og mye mer.

 • Vaksinering sprøyte i skulder

  Covid-19-vaksine – hør foredrag fra Vaksinedagen og Smitteverndagene 2020

   - Covid-19-pandemien og covid-19-vaksiner var hovedtema på årets Vaksinedag og Smitteverndager. Emnet ble belyst fra ulike vinkler: nasjonale planer, vaksineutvikling, aktuelle vaksinetyper pr oktober 2020, godkjenningsprosess og sikkerhetsrutiner. Disse nyttige foredragene er nå tilgjengelige digitalt på Folkehelseinstituttets nettsider.

 • Bak nyhetene

  Cochrane podcasts – nye kunnskapsoversikter kort oppsummert

   - Cochrane podcasts presenterer de nyeste kunnskapsoppsummeringene fra Cochrane i audioformat. Oversiktene gis av forfatterne selv, og hver podcast varer i mindre enn fem minutter. Podcastene finnes på flere språk.

 • Covid-19: Remdesivir – spørsmål og svar

   - Remdesivir i form av injeksjonspreparatet Veklury har fått midlertidig FDA-godkjenning. Studiene så langt har imidlertid vist varierende resultater. Her presenterer vi lenker til noen av de sentrale dokumentene.

 • Hender skriver på laptop (Mac)

  Covid-19: Remdesivir har vist liten eller ingen effekt i Solidarity-studien

   - Remdesivir er et av legemidlene som prøves ut i den omfattende WHO-studien «Solidarity». Remdesivir ble gitt til 2750 pasienter som var innlagt i sykehus med Covid-19-infeksjon, men det ble ikke påvist effekt på dødelighet, behov for pustehjelp eller varighet av sykehusoppholdet.

 • Injeksjonspreparater i hylle

  Master Protocols - studiedesign for testing av flere intervensjoner

   - Klinisk praksis skal bygge på kunnskap av høy kvalitet. Standardmetoden for å generere denne kunnskapen har vært en serie av kliniske utprøvninger der de nødvendige momentene utforskes ett etter ett. Dette er tidkrevende og kostbart og krever inkludering av mange pasienter. "Master protocols" er en videreutvikling som gjør det mulig å studere flere intervensjoner i ett og samme studieopplegg og med færre forsøkspersoner. Dermed kan nye behandlinger raskere komme til godkjenning og eventuelt tas i bruk. Masterprotokoller egner seg godt når mange spørsmål må besvares effektivt og på kort tid, for eksempel ved pandemier. Flere av Covid-19-studiene som er i gang, bygger på masterprotokollprinsippet.

 • intensivbehandlingCOLOURBOX19397723

  Deksametason ved Covid-19 – tidlige funn fra RECOVERY-studien

   - Deksametason er et av flere legemidler mot Covid-19-infeksjon som er med i den britiske RECOVERY-studien. Resultatene så langt indikerer at deksametason kan redusere dødeligheten av Covid-19, trolig ved å påvirke utviklingen av betennelsesskader i lungene og dermed redusere respirasjonsproblemene. Denne effekten ble påvist bare hos pasienter som trengte oksygentilførsel og/eller mekanisk pustehjelp. I tidligere sykdomsstadier hadde deksametason ikke effekt på dødelighet.

 • Hydroksyklorokin-studie viste ikke forebyggende effekt etter eksponering for smitte med Covid-19 – se studien på to minutter.

   - Hydroksyklorokin kan i laboratorieforsøk hemme replikasjonen av en del mikroorganismer, blant dem SARS-CoV-2-viruset. For å finne ut om hydroksyklorokin også har denne virkningen i mennesker, ble det gjennomført en randomisert studie med 821 pasienter som hadde hatt nærkontakt med personer med Covid-19-infeksjon. Halvparten av pasientene fikk hydroksyklorokin i fem dager, resten fikk placebo like lenge. Det ble ikke påvist signifikant forebyggende effekt av hydroksyklorokin for pasientene som deltok i studien.

 • Injeksjon, sprøyte, vaksine

  COVID-19-vaksiner - hold deg oppdatert

   - En rekke COVID-19-vaksineprosjekter pågår i ulike land, og resultater fra innledende studier publiseres i medisinske fagtidsskrifter. Vi presenterer her noen sentrale nettsteder der du kan følge utviklingen og finne informasjon om de ulike vaksinekandidatene.

 • Vaksine ungdom HO 8 615

  COVID-19-vaksine viser lovende resultater i nypublisert studie

   - COVID-19-vaksinen mRNA-1273 er klar for bred utprøving etter lovende resultater i innledende studier. Vaksinen induserte produksjon av effektive antistoffer i forsøkspersonene, og antistoffene ble dannet i mengder tilsvarende nivåene i pasienter som har blitt friske av COVID-19. Dette er den første av de ca. 120 vaksinekandidatene mot SARS-CoV-2-viruset som skal utprøves i stor skala.

(/legemidler/aktuelt)