Viser 1 - 20 av totalt 105
 • Influensavaksine 2019/2020

   - Sammensetningen av influensavaksine varierer fra år til år, og bestemmes av Verdens helseorganisasjon (WHO) på grunnlag av anbefalinger fra en rekke nasjonale influensasentre som overvåker influensaaktiviteten i sin del av verden. Årets influensavaksine beskytter mot fire typer virus.

 • Farmakogenetikk – noen informasjonskilder

   - Farmakogenetikk er læren om hvordan genetiske faktorer påvirker omsetningen av legemidler i kroppen. Genene påvirker opptak, distribusjon, effekt på virkestedet og nedbrytning. Farmakogenetikken bidrar til å forklare individuelle variasjoner i virkningen av legemidler.

 • Kontrollpunkthemmere (immune checkpoint inhibitors) setter immunsystemet i stand til å angripe kreftceller

   - Kreftsykdommer som melanom og lungekreft, som det hittil ikke har vært god behandling for, kan nå behandles med kontrollpunkthemmere, også kalt sjekkpunkthemmere. Du finner informasjon disse legemidlene i Helsebiblioteket.no.

 • Behandling av forgiftninger – emneside og nyhetsbrev fra Helsebiblioteket.no

   - Helsebiblioteket har en egen emneside om forgiftninger med informasjon om forgiftningsårsaker og behandling. Redaksjonen utgir også et nyhetsbrev. Bak både emneside og nyhetsbrev står Giftinformasjonen i Folkehelseinstituttet.

 • Legemidler på utenlandsreise

   - Egne anbefalinger og regler gjelder for legemidler på utenlandsreise. I denne artikkelen finner du en samling av informasjonskilder om medisinske råd og lovbestemmelser.

 • Reisemedisin – nytt kapittel i Norsk legemiddelhåndbok

   - Mange spørsmål om legemidler melder seg i forbindelse med reiser, både medisinske og juridiske. Legemiddelhåndboka inneholder informasjon og gode råd.

 • Informasjon om hiv-legemidler

   - HIV-infeksjon behandles med ulike kombinasjoner av legemidler. Behandlingen er livslang, og behandlingsavbrudd må unngås. Det er derfor viktig å individualisere behandlingen, slik at den er praktisk å gjennomføre i hverdagen, bivirkninger kan reduseres og interaksjoner unngås. Vi presenterer her noen informasjonskilder som kan være til hjelp.

 • Quick takes (NEJM) – nye forskningsartikler i visuelt format på 3 minutter

   - Quick takes er en samling korte videofilmer fra tidsskriftet New England Journal of Medicine (NEJM). Ved hjelp av oversiktlige og korte animasjoner presenteres nøkkelfunn fra forskningen og mulige konsekvenser av disse funnene.

 • Tumoragnostiske legemidler

   - Tumoragnostiske legemidler representerer en ny behandlingsvei for kreftsykdommer. De retter seg mot mekanismer (onkogener, mutasjoner) som er felles for utvikling av flere typer svulster, og kalles «tumoragnostiske» fordi de er «uten kunnskap om tumoren». I motsetning til tradisjonell behandling, som er valgt ut fra egenskaper ved den aktuelle krefttypen, kan disse legemidlene brukes ved flere kreftsykdommer.

 • Nytt fra Helsebiblioteket: McMaster PLUS oppdateres!

   - Fra mars 2019 har McMaster PLUS og nyhetstjenesten fra McMaster fått nytt navn, ACCESSSS. Grensesnittet er også oppdatert. Innholdet er det samme, men «innpakningen» er ny. I tillegg er den nye definisjonen av kunnskapspyramiden (5S-modellen) tatt inn i designet. Helsebiblioteket har nå valgt å kalle tjenesten for Pyramidesøket. Les mer om tjenesten i denne artikkelen.

 • Legemiddelbehandling av epilepsi – individuell tilpasning

   - Legemidler er en vesentlig del av behandlingen ved epilepsi, og behandlingen kan være livslang. Variasjoner i anfallstype, legemiddelomsetning i kroppen, interaksjoner og andre faktorer gjør at behandlingen må tilpasses individuelt. Bivirkninger kan være en utfordring. Nye legemidler og gode analysemetoder har gjort det enklere å finne persontilpassede og balanserte kombinasjoner av legemidler. I denne artikkelen finner du lenker til informasjon om tilpasning av legemiddelbehandling ved epilepsi.

 • Risiko for misbruk av opioider etter operasjon

   - Tidsskrift for Den norske legeforening hadde i 2018 en artikkel om risiko for misbruk av opioider etter kirurgi. Artikkelen omhandlet en stor amerikansk studie som konkluderte med at 0,6 prosent av alle opererte pasienter som har fått opioider,  utvikler et misbruk.

 • Legemiddelmangel – informasjonskilder

   - Mangel på legemidler er et økende problem, og dette kan innebære alvorlige konsekvenser for pasienter som er avhengige av legemidlene. Legemiddelmangel på insulin og antibiotika er et av krisescenarioene for 2019 som er beskrevet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi vil her presentere noen informasjonskilder som viser leveringssituasjonen for legemidler til enhver tid.

 • Nye EU-krav fra og med 9. februar 2019 skal hindre falske legemidler

   - Legemiddelverifikasjon – sikring av at legemidler er det de utgir seg for, er svært viktig sett i lys av at forfalskninger ser ut til å øke i omfang. Nye lover innføres nå for å styrke legemiddelsikkerheten. Dette innebærer nye rutiner for apotekene og legemiddelprodusentene, se lenker til mer informasjon i denne artikkelen.

 • Kampen mot antibiotikaresistens – enzymhemming kan være en mulig strategi

   - Nye publikasjoner fra norske og internasjonale forskningsmiljøer peker på hemming av bakterieenzymer som et lovende virkemiddel mot antibiotikaresistens. De forteller om gode resultater så langt.

 • NeoFax er fritt tilgjengelig via Helsebibliotekets oppslagsverk IBM Micromedex

   - NeoFax er en håndbok med legemiddeldoser til nyfødte. Håndboken er i daglig bruk ved mange norske nyfødtavdelinger. Den finnes i elektronisk versjon i Helsebibliotekets oppslagsverk IBM Micromedex. Her er Neofax tilgjengelig både som nettside og som mobilapp.

 • Influensa – noen sentrale informasjonskilder

   - Årets influensatopp ventes i løpet av de neste ukene. I denne artikkelen finner du lenker til informasjon om forebygging og behandling av influensainfeksjon.

 • Kunnskapsbasert praksis – nordisk workshop i mai 2019

   - Hvordan bruke forskning i praksis? Det kan du lære mer om på workshopen «Kunnskapsbasert praksis», som holdes 20.-24. mai 2019. Det vil bli fordypning i emner som formulering av gode spørsmål, litteratursøk, kritisk vurdering og bruk av forskningsresultater i beslutninger i helsetjenesten.

 • Forgiftninger – nyhetsbrev fra Helsebiblioteket.no

   - Les Nyhetsbrev 2/2018 fra Giftinformasjonens emneside "Forgiftninger" i Helsebiblioteket.

 • Bruk utenfor godkjent preparatomtale («off-label»)

   - Begrepet «off-label» benyttes når et legemiddel forskrives til bruk utenfor godkjent indikasjon, dvs. en indikasjon som ikke er nevnt i det myndighetsgodkjente dokumentet for preparatet. Off-label-forskrivning innebærer et spesielt ansvar. I Helsebiblioteket finner du informasjonskilder som kan komme godt med ved "off-label"-bruk av legemidler.

(/legemidler/aktuelt)