Viser 1 - 20 av totalt 115
 • Bak nyhetene

  Cochrane podcasts – nye kunnskapsoversikter kort oppsummert

   - Cochrane podcasts presenterer de nyeste kunnskapsoppsummeringene fra Cochrane i audioformat. Oversiktene gis av forfatterne selv, og hver podcast varer i mindre enn fem minutter. Podcastene finnes på flere språk.

 • Covid-19: Remdesivir – spørsmål og svar

   - Remdesivir i form av injeksjonspreparatet Veklury har fått midlertidig FDA-godkjenning. Studiene så langt har imidlertid vist varierende resultater. Her presenterer vi lenker til noen av de sentrale dokumentene.

 • Hender skriver på laptop (Mac)

  Covid-19: Remdesivir har vist liten eller ingen effekt i Solidarity-studien

   - Remdesivir er et av legemidlene som prøves ut i den omfattende WHO-studien «Solidarity». Remdesivir ble gitt til 2750 pasienter som var innlagt i sykehus med Covid-19-infeksjon, men det ble ikke påvist effekt på dødelighet, behov for pustehjelp eller varighet av sykehusoppholdet.

 • Injeksjonspreparater i hylle

  Master Protocols - studiedesign for testing av flere intervensjoner

   - Klinisk praksis skal bygge på kunnskap av høy kvalitet. Standardmetoden for å generere denne kunnskapen har vært en serie av kliniske utprøvninger der de nødvendige momentene utforskes ett etter ett. Dette er tidkrevende og kostbart og krever inkludering av mange pasienter. "Master protocols" er en videreutvikling som gjør det mulig å studere flere intervensjoner i ett og samme studieopplegg og med færre forsøkspersoner. Dermed kan nye behandlinger raskere komme til godkjenning og eventuelt tas i bruk. Masterprotokoller egner seg godt når mange spørsmål må besvares effektivt og på kort tid, for eksempel ved pandemier. Flere av Covid-19-studiene som er i gang, bygger på masterprotokollprinsippet.

 • intensivbehandlingCOLOURBOX19397723

  Deksametason ved Covid-19 – tidlige funn fra RECOVERY-studien

   - Deksametason er et av flere legemidler mot Covid-19-infeksjon som er med i den britiske RECOVERY-studien. Resultatene så langt indikerer at deksametason kan redusere dødeligheten av Covid-19, trolig ved å påvirke utviklingen av betennelsesskader i lungene og dermed redusere respirasjonsproblemene. Denne effekten ble påvist bare hos pasienter som trengte oksygentilførsel og/eller mekanisk pustehjelp. I tidligere sykdomsstadier hadde deksametason ikke effekt på dødelighet.

 • Hydroksyklorokin-studie viste ikke forebyggende effekt etter eksponering for smitte med Covid-19 – se studien på to minutter.

   - Hydroksyklorokin kan i laboratorieforsøk hemme replikasjonen av en del mikroorganismer, blant dem SARS-CoV-2-viruset. For å finne ut om hydroksyklorokin også har denne virkningen i mennesker, ble det gjennomført en randomisert studie med 821 pasienter som hadde hatt nærkontakt med personer med Covid-19-infeksjon. Halvparten av pasientene fikk hydroksyklorokin i fem dager, resten fikk placebo like lenge. Det ble ikke påvist signifikant forebyggende effekt av hydroksyklorokin for pasientene som deltok i studien.

 • Injeksjon, sprøyte, vaksine

  COVID-19-vaksiner - hold deg oppdatert

   - En rekke COVID-19-vaksineprosjekter pågår i ulike land, og resultater fra innledende studier publiseres i medisinske fagtidsskrifter. Vi presenterer her noen sentrale nettsteder der du kan følge utviklingen og finne informasjon om de ulike vaksinekandidatene.

 • Vaksine ungdom HO 8 615

  COVID-19-vaksine viser lovende resultater i nypublisert studie

   - COVID-19-vaksinen mRNA-1273 er klar for bred utprøving etter lovende resultater i innledende studier. Vaksinen induserte produksjon av effektive antistoffer i forsøkspersonene, og antistoffene ble dannet i mengder tilsvarende nivåene i pasienter som har blitt friske av COVID-19. Dette er den første av de ca. 120 vaksinekandidatene mot SARS-CoV-2-viruset som skal utprøves i stor skala.

 • legePCoppslagsverkMostphotos22937263

  Remdesivir ved COVID-19 – informasjonskilder

   - Legemiddelverket melder at det antivirale midlet remdesivir nå får en betinget godkjenning i Europa til bruk ved COVID-19-infeksjon. Remdesivir ser ut til å kunne forkorte sykdomsforløpet hos pasienter med lungebetennelse som har behov for ekstra oksygen. Det er så langt ikke påvist effekt hos pasienter med mild til moderat sykdom eller hos pasienter som får respiratorbehandling. Vi gir her en oversikt over sentrale informasjonskilder om remdesivir.

 • Medisinpakninger i medisinkarusell, apotekmiljø

  Legemiddelbehandling ved Covid-19 – informasjonskilder

   - Kunnskapen om legemiddelbehandling ved covid-19-infeksjon er økende. I denne artikkelen finner du en oversikt over sentrale norske og internasjonale nettsteder med aktuell informasjon.

 • Helsebiblioteket har lagt ut emnesider om COVID-19

   - COVID-19-emnesidene inneholder veiledere, oppslagsverk og tidsskrifter, prosedyrer, e-læring, pasientinformasjon, primær- og oppsummert forskning, lovverk, artikler, statistikk og epidemiologi.

 • Lege på legekontor, legekonsultasjon

  COVID-19: Forskningskart på FHIs nettside

   - Forskningskartet består av et hovedkart og flere underavdelinger, og har lenker til oppdatert legemiddelinformasjon.

 • tabletterMostphotos30336892

  COVID-19 - finnes det legemidler som kan hjelpe?

   - Etter som kunnskapen om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen COVID-19 blir større, øker også mulighetene for å finne legemidler. Flere angrepsvinkler kan tenkes. Kliniske utprøvninger av legemidler pågår.

 • Søketjenesten

  COVID-19: Kunnskapsbasert informasjon om diagnostikk og behandling

   - Oversikt over sentrale informasjonskilder med daglige oppdateringer om koronavirus (SARS CoV-2) og COVID-19.

 • Legemiddelinformasjon: Slik laster du ned IBM Micromedex-mobilappene

   - Oppslagsverket IBM Micromedex er fritt tilgjengelig for norske brukere gjennom Helsebiblioteket.no. Tilgangen omfatter fem mobilapper med legemiddelinformasjon for den praktiske hverdagen.

 • Logo Helsebiblioteket.no - kombinasjon bøker og full logo (Open Graph)

  Fornyet gratis tilgang til BMJ Best Practice, UpToDate og Micromedex

   - Sykepleiere, leger og annet helsepersonell får også i de neste tre årene fri tilgang til verdens mest brukte medisinske oppslagsverk. Helsebiblioteket i Folkehelseinstituttet har nettopp signert kontraktene.

 • Generiske legemidler og bioekvivalens

   - Generiske legemidler (generika) er legemidler som inneholder samme virkestoff som originalpreparatet, men som lages og markedsføres av en annen produsent etter at patenttiden er utløpt. Virkestoffet er det samme, men fremstillingsmetoden og hjelpestoffene kan være forskjellig. For at et generisk legemiddel skal bli godkjent, må produsenten vise at virkestoffet har tilsvarende effekt som originalpreparatet. Dette kalles bioekvivalens.

 • NORNESK – nytt nettverk for systematiske kunnskapsoppsummeringer

   - Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK) er et nyetablert samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, norske universitet og høyskoler og andre aktører. Målet er å øke bruken av kunnskapsoppsummeringer for å sikre at tjenester, utdanning og forskning bygger på pålitelig forskningsbasert kunnskap.

 • Influensavaksine 2019/2020

   - Sammensetningen av influensavaksine varierer fra år til år, og bestemmes av Verdens helseorganisasjon (WHO) på grunnlag av anbefalinger fra en rekke nasjonale influensasentre som overvåker influensaaktiviteten i sin del av verden. Årets influensavaksine beskytter mot fire typer virus.

 • Farmakogenetikk – noen informasjonskilder

   - Farmakogenetikk er læren om hvordan genetiske faktorer påvirker omsetningen av legemidler i kroppen. Genene påvirker opptak, distribusjon, effekt på virkestedet og nedbrytning. Farmakogenetikken bidrar til å forklare individuelle variasjoner i virkningen av legemidler.

(/legemidler/aktuelt)