Bivirkninger og legemiddelovervåking, Legemiddelhåndboken

(https://www.helsebiblioteket.no/legemidler/bivirkninger/bivirkninger?lenkedetaljer=vis)