Lov om planlegging og byggesaksbehandling

(/lover-og-regler/plan-og-bygninsgloven?lenkedetaljer=vis)