Test for “Programmed Death Ligand 1” (PD-L1) – companion diagnostics til Atezolizumab i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastasert urotelialt karsinom hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/diagnostikk/test-for-programmed-death-ligand-1-pd-l1-companion-diagnostics-til-atezolizumab-i-kombinasjon-med-platinumbasert-kjemoterapi-til-forstelinjebehandling-av-lokalavansert-eller-metastasert-urotelialt-karsinom-hos-voksne)