Pembrolizumab (Keytruda) i førstelinjebehandling av PD-L1 sterkt positiv metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/kreft/pembrolizumab-keytruda-i-forstelinjebehandling-av-pd-l1-sterkt-positiv-metastatisk-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc)