Alpelisib i kombinasjon med fulvestrant til behandling av postmenopausale kvinner og menn med HR-positiv, HER2- negativ, PIK3CA mutert, avansert eller metastatisk brystkreft, som har progrediert under endokrin behandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/alpelisib-i-kombinasjon-med-fulvestrant-til-behandling-av-postmenopausale-kvinner-og-menn-med-hr-positiv-her2-negativ-pik3ca-mutert-avansert-eller-metastatisk-brystkreft-som-har-progrediert-under-endokrin-behandling)