Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab til behandling av inoperabel levercellekarsinom (HCC) hos pasienter som ikke tidligere har mottatt systemisk behandling

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/atezolizumab-tecentriq-i-kombinasjon-med-bevacizumab-til-behandling-av-inoperabel-levercellekarsinom-hcc-hos-pasienter-som-ikke-tidligere-har-mottatt-systemisk-behandling)