Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med bevacizumab til førstelinjebehandling avansert nyrecellekarsinom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/atezolizumab-tecentriq-i-kombinasjon-med-bevacizumab-til-forstelinjebehandling-avansert-nyrecellekarsinom)