Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av småcellet lungekreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/atezolizumab-tecentriq-i-kombinasjon-med-kjemoterapi-til-forstelinjebehandling-av-smacellet-lungekreft)