Atezolizumab (Tecentriq) i kombinasjon med nab-paklitaksel og antrasyklinbasert kjemoterapi til neoadjuvant behandling av lokalavansert eller tidlig trippelnegativ brystkreft (TNBC) hos voksne

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/atezolizumab-tecentriq-i-kombinasjon-med-nab-paklitaksel-og-antrasyklinbasert-kjemoterapi-til-neoadjuvant-behandling-av-lokalavansert-eller-tidlig-trippelnegativ-brystkreft-tnbc-hos-voksne)