Atezolizumab (Tecentriq), i kombinasjon med platinumbasert kjemoterapi, til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom hos voksne.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/atezolizumab-tecentriq-i-kombinasjon-med-platinumbasert-kjemoterapi-til-forstelinjebehandling-av-lokalavansert-eller-metastatisk-urotelialt-karsinom-hos-voksne)