Atezolizumab (Tecentriq) til andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/atezolizumab-tecentriq-til-andrelinjebehandling-av-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc)