Atezolizumab (Tecentriq) til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med tumor som uttrykker PD-L1.

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/atezolizumab-tecentriq-til-forstelinjebehandling-av-metastatisk-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc-med-tumor-som-uttrykker-pd-l1)