Avelumab (Bavencio) som monoterapi for førstelinje-, vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelkreft (UC) som ikke har progrediert etter førstelinje platinum-basert kjemoterapi

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/avelumab-bavencio-som-monoterapi-for-forstelinje-vedlikeholdsbehandling-av-voksne-pasienter-med-lokalavansert-eller-metastatisk-urotelkreft-uc-som-ikke-har-progrediert-etter-forstelinje-platinum-basert-kjemoterapi)