Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) til behandling av voksne pasienter med residivert eller refraktært diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) og høygradig B-cellelymfom (HGBL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/axicabtagene-ciloleucel-yescarta-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-residivert-eller-refraktaert-diffust-storcellet-b-cellelymfom-dlbcl-og-hoygradig-b-cellelymfom-hgbl)