Belantamab mafodotin som monoterapi for behandling av multippelt myelom hos voksne pasienter

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/belantamab-mafodotin-som-monoterapi-for-behandling-av-multippelt-myelom-hos-voksne-pasienter)