Blinatumomab (Blincyto) som monoterapi til behandling av barn ≥ 1 år med Philadelphia-kromosom-negativ CD19-positiv residiverende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) etter å ha mottatt minst to tidligere behandlinger, eller...

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/blinatumomab-blincyto-som-monoterapi-til-behandling-av-pediatriske-pasienter-1-ar-eller-eldre-med-hoyrisiko-forste-tilbakefall-med-philadelphiakromosom-negativ-cd19-positiv-b-prekursor-all-som-konsolideringsterapi)