Brentuksimabvedotin (Adcetris®) til førstelinjebehandling av CD30+ perifert T-cellelymfom

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/brentuksimabvedotin-adcetris-til-forstelinjebehandling-av-cd30-perifert-t-cellelymfom)