Capmatinib til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med en MET ekson 14 skipping-mutasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/capmatinib-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-lokalavansert-eller-metastatisk-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc-med-en-met-ekson-14-skipping-mutasjon)