Dacomitinib til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/dacomitinib-til-forstelinjebehandling-av-lokalavansert-eller-metastatisk-egfr-mutasjonspositiv-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc)