Daratumumab (Darzalex) i kombinasjon med bortezomib, talidomid og deksametason til behandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som er aktuelle for autolog stamcelletransplantasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/daratumumab-darzalex-i-kombinasjon-med-bortezomib-talidomid-og-deksametason-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-nydiagnostisert-myelomatose-som-er-aktuelle-for-autolog-stamcelletransplantasjon)