Doravirin, lamivudin og tenofovir disoproksil som kombinasjonspreparat til behandling av HIV-infeksjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/doravirin-lamivudin-og-tenofovir-disoproksil-som-kombinasjonspreparat-til-behandling-av-hiv-infeksjon)