Lanreotid til førstelinjebehandling av inoperable lokalavanserte eller metastatiske gastroentropankreatiske tumorer

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/lanreotid-til-forstelinjebehandling-av-inoperable-lokalavanserte-eller-metastatiske-gastroentropankreatiske-tumorer)