Mobocertinib til behandling av voksne pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft med EGFR ekson 20 innsettingsmutasjon

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/mobocertinib-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-lokalavansert-eller-metastatisk-ikke-smacellet-lungekreft-med-egfr-ekson-20-innsettingsmutasjon)