Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med fluoropyrimidin- og platinabasert kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med inoperabel, avansert, tilbakevendende eller metastatisk spiserørskreft av typen plateepitelkarsinom (ESCC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/nivolumab-opdivo-i-kombinasjon-med-fluoropyrimidin-og-platinabasert-kjemoterapi-til-forstelinjebehandling-av-voksne-pasienter-med-inoperabel-avansert-tilbakevendende-eller-metastatisk-spiserorskreft-av-typen-plateepitelkarsinom-escc)