Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med karboplatin og enten paklitaksel eller nab-paklitaksel ved førstelinjebehandling av plateepitel ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-i-kombinasjon-med-karboplatin-og-enten-paklitaksel-eller-nab-paklitaksel-ved-forstelinjebehandling-av-plateepitel-ikke-smacellet-lungekreft-nsclc)