Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med kjemoterapi til førstelinjebehandling av voksne pasienter med lokalavansert ikke-resektabelt eller metastatisk karsinom i spiserøret eller HER2-negativt adenokarsinom i gastroøsofagale overgang

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-i-kombinasjon-med-kjemoterapi-til-forstelinjebehandling-av-voksne-pasienter-med-lokalavansert-ikke-resektabelt-eller-metastatisk-karsinom-i-spiseroret-eller-her2-negativt-adenokarsinom-i-gastroosofagale-overgang)