Pembrolizumab (Keytruda) til bruk som monoterapi eller i kombinasjon med platinumholdig kjemoterapi og 5-fluorouracil (5-FU) i førstelinjebehandling av residiverende eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og hals (HNSCC)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-til-bruk-som-monoterapi-eller-i-kombinasjon-med-platinumholdig-kjemoterapi-og-5-fluorouracil-5-fu-i-forstelinjebehandling-av-residiverende-eller-metastatisk-plateepitelkarsinom-i-hode-og-hals-hnscc)