Pembrolizumab (Keytruda) til førstelinjebehandling av pasienter med dMMR eller MSI-H metastatisk eller ikke-resekterbar kolorektal kreft

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/pembrolizumab-keytruda-til-forstelinjebehandling-av-pasienter-med-dmmr-eller-msi-h-metastatisk-eller-ikke-resekterbar-kolorektal-kreft)