Polatuzumab vedotin i kominasjon med bendamustin og rituksimab ved behandling av refraktært/residiverende diffust storcellet B-celle lymfom (RR-DLBCL)

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/polatuzumab-vedotin-i-kominasjon-med-bendamustin-og-rituksimab-ved-behandling-av-refraktaert-residiverende-diffust-storcellet-b-celle-lymfom-rr-dlbcl)