Polatuzumabvedotin (Polivy) til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) i kombinasjon med R-CHP

MedNytt - Metodevarsling for helsetjenesten
(/mednytt/legemidler/polatuzumabvedotin-polivy-til-behandling-av-voksne-pasienter-med-tidligere-ubehandlet-diffust-storcellet-b-cellelymfom-dlbcl-i-kombinasjon-med-r-chp)